• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Σας αναφέρουμε – γνωρίζουμε ότι το Ταμείο μας στα πλαίσια λήψης μέτρων εξάπλωσης του κορωνοϊού, λαμβάνοντας υπόψη ανωτέρω (α) και (β) σχετικά έγγραφα, ενημερώνει τους μετόχους του τα ακόλουθα:

 • Όλες οι οργανικές μονάδες του Ταμείου μας συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά εξυπηρετώντας τους μετόχους - ασφαλισμένους.

Ωστόσο εξαιτίας της διαμορφωθείσας κατάστασης εξάπλωσης του ανωτέρω ιού, κρίνεται απαραίτητο να περιοριστεί η αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισμένων - μετόχων. Οι τρόποι επικοινωνίας που προτείνονται είναι οι ακόλουθοι:

 • Police On Line για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας
 • PSNET για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
 • Με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email)
 • Τηλεομοιοτυπικά (ΦΑΞ)

Όλα τα email και φαξ της Υπηρεσίας μας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ταμείου www.teapasa.gr/επικοινωνία.

 • Ταχυδρομικά ΤΕΑΠΑΣΑ Βερανζέρου 48, Τ.Κ. 10434

Σημειώνεται όσον αφορά τον Κλάδο Υγείας όπου παρατηρείται μεγαλύτερη επισκεψιμότητα γνωρίζεται ότι απαιτήσεις από αυτόν παραγράφονται μετά την παρέλευση 2ετίας.

Για αυτοπρόσωπη παρουσία ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στα κάτωθι τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας:

 • Ασφαλισμένοι στον ΤΠΑΣ (π. Ελλην. Χωροφυλακής): 210 5276861 – 2
 • Ασφαλισμένοι στον ΤΠΥΑΠ (π. Αστυν. Πόλεων): 210 5276851
 • Ασφαλισμένοι στον ΤΠΥΠΣ (Πυροσβεστικό Σώμα): 210 5276871 - 881
 • Κλάδος Υγείας: 210 5276890 - 819

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βασίλειος Βράντζας
Ταξίαρχος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (συνολικά χαμηλότερη προσφορά), για την επιλογή αναδόχου για την άμεση διενέργεια-εκπόνηση αναλογιστικών μελετών του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α), του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α), του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ /Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α)

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη παρακαλώ πατήστε εδώ:

 

Τροποποίηση όρου της υπ' αριθ. 2/20 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Α.Δ.Α: 6ΑΤΗΟΡΡΞ-ΟΥΣ) και παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών.

Τροποποίηση όρου της υπ' αριθ. 2/20 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Α.Δ.Α: 6ΑΤΗΟΡΡΞ-ΟΥΣ), για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην άμεση διενέργεια/εκπόνηση αναλογιστικών μελετών του Κ.Υ.Υ.Α.Π. – Τ.Π.Υ.Α.Π. – Τ.Π.ΑΣ. – Ειδ. Λογαριασμού – Τ.Π.Υ.Π.Σ. με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 26.900,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και παράταση προθεσμίας  παραλαβής προσφορών.

Για να κατεβάσετε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την τροποποίηση της υπ' αριθ. 2/20 Διακήρυξης, παρακαλώ πατήστε εδώ:

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 1030/20/825938 από 22-4-2020 έγγραφου μας (με τη συνημμένη σ’ αυτό υπ’ αριθμ. 1030/2/448  από 22-04-2020 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) γνωρίζεται ότι κατόπιν της έγκρισης των αιτήσεων δανείων που υποβλήθηκαν στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) του Ταμείου μας μέχρι 20-05-2020, διαπιστώθηκε ότι το ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων του σχετικού προϋπολογισμού για το έτος 2020 είναι επαρκές ώστε να ικανοποιηθούν και άλλα αιτήματα.

Κατά συνέπεια, όσοι μέτοχοι του Τ.Π.Υ.Α.Π. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στην τ. Αστυνομία Πόλεων)  επιθυμούν τη χορήγηση δανείων μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στον Τομέα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην αναφερόμενη στο ανωτέρω έγγραφο Εγκύκλιο.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίστηκε η Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και λήξης η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Λόγω της άρσης των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω του COVID-19, γνωρίζεται ότι οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και αυτοπροσώπως στο Ταμείο μας κατά τις εργάσιμες ημέρες της προαναφερόμενης περιόδου, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Εφιστάται η προσοχή ως προς την κανονική και ορθή σύνταξη των σχετικών Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα κενά πεδία από τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι θα προβούν σε ενδελεχή έλεγχο αυτών για τυχόν ελλείψεις, πριν διαβιβαστούν στην Υπηρεσία μας, καθόσον έχει παρατηρηθεί σε προγενέστερα έτη, τα ανωτέρω δικαιολογητικά να αποστέλλονται με σημαντικές παραλείψεις και ως εκ τούτου να δυσχεραίνεται η διαδικασία εξέτασης και χορήγησης των εν λόγω δανείων.

Τονίζεται ότι το αναλυτικό σημείωμα αποδοχών, που θα επισυνάπτεται με τα υπόλοιπα έγγραφα της αίτησης, θα αφορά τη μισθοδοσία του μηνός Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες δείτε την ενότητα Εγκύκλιος - Έντυπα Δανείων