• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Σήμερα 25-6-2021 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκε να εγκριθούν πενήντα οκτώ (58) αιτήσεις δανείων έκτακτης στεγαστικής ανάγκης μετόχων του  Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής).

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται η υποβολή ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο οι δικαιούχοι ανά Τομέα Πρόνοιας μπορούν να αναζητήσουν με τη χρήση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. από την εφαρμογή «Εκτύπωση Χρεωστικού Ομολόγου».

Το εν λόγω χρεωστικό ομόλογο θα πρέπει να εκτυπωθεί εις διπλούν, να συμπληρωθεί η Υπηρεσία και η διεύθυνση κατοικίας, να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής αρμοδίως και να μας αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία ή να κατατεθεί  αυτοπροσώπως στην έδρα του Ταμείου μας (Βερανζέρου 48, Αθήνα), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήψη του γραπτού μηνύματος (SMS). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποσταλεί μέσω Police on Line ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου.

Σημειώνεται ότι όπου διαπιστωθούν κατά την επεξεργασία ελλείψεις ή λάθη, θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη εκ νέου άμεσης αποστολής ορθού χρεωστικού ομολόγου. Το Χρεωστικό Ομόλογο στη συνέχεια θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. Όσοι δικαιούχοι τα αποστείλουν ταχυδρομικώς, ως ημερομηνία διαβίβασης των χρεωστικών ομολόγων, θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του συστημένου φακέλου. Τα χρεωστικά ομόλογα που θα περιέρχονται στο Ταμείο μετά την εκπνοή της ως άνω  προθεσμίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτά και συνεπώς δεν θα χορηγείται το δάνειο.

Οι υπόλοιπες αιτήσεις χορήγησης δανείων έκτακτης στεγαστικής ανάγκης που εκκρεμούν για τον Τ.Π.ΑΣ  θα εξεταστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Σχετικές ανακοινώσεις θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες μέσω  Police on Line.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα 14-6-2021 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

α. Εγκρίθηκαν πεντακόσιες δέκα έξι (516) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του  Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου και γάμου.

β. Εγκρίθηκαν τετρακόσιες πενήντα δύο (452) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

γ. Εγκρίθηκαν επτακόσιες τριάντα τρείς (733) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος), που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου, έκτακτης στεγαστικής ανάγκης και λουτροθεραπείας.

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν εντός δύο (2) ημερών με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται η υποβολή ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο οι δικαιούχοι ανά Τομέα Πρόνοιας μπορούν να αναζητήσουν με τη χρήση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. από την εφαρμογή «Εκτύπωση Χρεωστικού Ομολόγου».

Το εν λόγω χρεωστικό ομόλογο θα πρέπει να εκτυπωθεί εις διπλούν, να συμπληρωθεί η Υπηρεσία και η διεύθυνση κατοικίας, να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής αρμοδίως και να μας αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, εντός προθεσμίας έξι (6) εργασίμων ημερών από την λήψη του γραπτού μηνύματος (SMS). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποσταλεί μέσω Police on Line, PSNET ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Σημειώνεται ότι όπου διαπιστωθούν κατά την επεξεργασία, ελλείψεις ή λάθη προφανώς εκ παραδρομής, θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη εκ νέου άμεσης αποστολής ορθού χρεωστικού ομολόγου. Το Χρεωστικό Ομόλογο στη συνέχεια θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. Ως ημερομηνία διαβίβασης των χρεωστικών ομολόγων, θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του συστημένου φακέλου. Τα χρεωστικά ομόλογα που θα περιέρχονται στο Ταμείο μετά την εκπνοή της ως άνω  προθεσμίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτά και συνεπώς δεν θα χορηγείται το δάνειο.

Οι περιπτώσεις χορήγησης δανείων έκτακτης στεγαστικής ανάγκης που εκκρεμούν για τον Τ.Π.ΑΣ  θα εξεταστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Σχετικές ανακοινώσεις θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες μέσω  Police on Line και PSNET.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/23-β΄ από 27-01-2021 (ΦΕΚ 542 τ. Β΄/12-02-2021) Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη., εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2021, ως ακολούθως:

  1. Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000,00 €).
  2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €) και
  3. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (3.100.000,00 €).

Από τα ανωτέρω ποσά εκταμιεύτηκαν για χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους, λόγω εκκρεμοτήτων για το έτος 2020, τα ανωτέρω ποσά:

  • Τ.Π.ΑΣ: 1.279.101,66 €
  • Τ.Π.Υ.Π.Σ: 25.023,72 €

Τα διαθέσιμα υπόλοιπα για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2021, έχουν ως ακολούθως:

  1. Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) μέχρι ποσού 2.220.898,34 €,
  2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) μέχρι ποσού 2.000.000,00 €,
  3. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) μέχρι ποσού 3.074.976,28 €.

Επίσης με την υπ’ αριθ. 14.5 από 15-4-2021 και Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) για το έτος 2021, τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία εκταμίευσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1030/2/367 από 21-4-2021 Εγκύκλιος του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου μας με τίτλο «Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών – Ορισμός δικαιολογητικών –  Διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης», η οποία διαβιβάστηκε μέσω Police on Line και PSNET σε όλες της Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την ενημέρωση του ένστολου και πολιτικού προσωπικού αυτών.

Η εν λόγω Εγκύκλιος και οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις ανά Τομέα του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) είναι αναρτημένες παρακάτω.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίζεται η Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και λήξης η Τετάρτη 19 Μαΐου 2021.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα γίνεται από τους Τομείς Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. (προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας) μέσω του Police on Line (POL), για τον Τομέα Τ.Π.Υ.Π.Σ. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος) μέσω του Psnet, ατομικά για κάθε ασφαλισμένο.

Όσοι δεν προτιμούν τον ανωτέρω τρόπο υποβολής, δύνανται να τα αποστέλλουν  ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία.

Εφιστάται η προσοχή ως προς την κανονική και ορθή σύνταξη των σχετικών Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα κενά πεδία από τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι να προβαίνουν σε ενδελεχή έλεγχο αυτών των στοιχείων για τυχόν παραλείψεις, προτού διαβιβαστούν στην Υπηρεσία μας, καθόσον έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν, οι ανωτέρω αιτήσεις και δικαιολογητικά να αποστέλλονται με σημαντικές ελλείψεις και ως εκ τούτου να έχουμε δυσχέρεια εξέτασης και καθυστέρηση της χορήγησης των εν λόγω δανείων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες δείτε την ενότητα Εγκύκλιος - Έντυπα Δανείων

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος