• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Γενόμενοι αποδέκτες πολλών ερωτημάτων εν αποστρατεία συναδέλφων αναφορικά με τη διαδικασία και το χρόνο της έκδοσης των κύριων συντάξεων και της εκταμίευσης των δικαιούμενων αναδρομικών ποσών, θέμα που άπτεται της αρμοδιότητας του e-ΕΦΚΑ, γνωρίζουμε στους ασφαλισμένους μας τα ακόλουθα:

Με σχετική Κ.Υ.Α. έχουν διατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ δεκαεπτά υπάλληλοί του Ταμείου μας, αστυνομικοί, πυροσβέστες και πολιτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά με την έκδοση: α) των κύριων και επικουρικών συντάξεων αστυνομικών και πυροσβεστών και β) των εφάπαξ βοηθημάτων, που χορηγεί το π. Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων/e-ΕΦΚΑ στους αστυνομικούς που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της π. Αστυνομίας Πόλεων καθώς και στους πυροσβέστες και τους πολιτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν  στους οργανισμούς της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ.

Ειδικότερα, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η διαδικασία έκδοσης των κύριων συντάξεων (που αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση τόσο της επικουρικής όσο και του εφάπαξ του π. Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων) για τους νέους συνταξιούχους εξελίσσεται ομαλά και η απονομή αυτών καθώς και η εκταμίευση των δικαιούμενων αναδρομικών ποσών διενεργείται σε διάστημα περί των τριών έως τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία διαγραφής του μετόχου, με προοπτική στο αμέσως προσεχές διάστημα να συντομευθεί ακόμη περισσότερο ο χρόνος απονομής της σύνταξης.

Επίσης, ως προς τους παλαιούς συνταξιούχους, που είχαν λάβει προκαταβολή σύνταξης, έχει επίσης εκκινήσει η διαδικασία χορήγησης της κύριας σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων διαφορών που προκύπτουν από τον συμψηφισμό κύριας σύνταξης και προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι ήδη στην παρούσα φάση απονέμονται οι κύριες συντάξεις και εισπράττονται τα δικαιούμενα αναδρομικά ποσά από τους μετόχους που ανήκουν στα Ταμεία της π. Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος με ημερομηνία διαγραφής μέχρι και το τέλος του 2019, ενώ για τους μετόχους  της π. Ελληνικής Χωροφυλακής με ημερομηνία διαγραφής τους πρώτους μήνες του 2019, με την εκτίμηση ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα χορηγηθούν και στους λοιπούς μετόχους της π. Ελληνικής Χωροφυλακής με ημερομηνία διαγραφής μέχρι το τέλος του 2019.

Το Ταμείο μας, καίτοι δεν έχει αρμοδιότητα έκδοσης των συντάξεων, συμβάλλει σημαντικά με την διάθεση στον e-ΕΦΚΑ του προαναφερόμενου απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού του για την κατά το δυνατόν συντομότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας.       

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ

 

Γίνεται γνωστό στους μετόχους του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Ταμείου μας (μέτοχοι του οποίοι είναι οι ασφαλισμένοι στα ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής), που υπέβαλαν, κατά το χρονικό διάστημα από 25-11-2020 έως 29-11-2020, αιτήσεις για χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών από τον εν λόγω Τομέα, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1030/2/00001341 από 24-11-2020 Εγκυκλίου του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου, ότι λόγω απρόβλεπτων έκτακτων καταστάσεων που προέκυψαν (περιπτώσεις περιστατικών covid-19 στο προσωπικό που είχε ως συνέπεια την αναστολή λειτουργίας Οργανικών μας Μονάδων, αναστολή συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τροποποίησης της σύνθεσης του Δ.Σ μετά τη δημοσίευση του Ν.4760/2020 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός μας νόμος) δεν κατέστη εφικτό να περαιωθεί η διαδικασία χορήγησης των εν λόγω δανείων εντός του 2020.

Η εν λόγω διαδικασία θα ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα στους πρώτους μήνες του 2021 και οι δικαιούχοι των δανείων θα ενημερωθούν με την προβλεπόμενη στην προαναφερόμενη Εγκύκλιο διαδικασία.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ

Με το Ν.Δ. 4019/11-11-1959 (ΦΕΚ 248 τ.Α’ από 12/11/1959), συστάθηκε αυτοτελής Κλάδος Υγείας και με τις διατάξεις του Ν. 3655/03-04-2008 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄ από 03/04/2008)  εντάχθηκε στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ως Τομέας με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Επισημαίνεται ότι, ο Κλάδος Υγείας όπως προκύπτει και από τις καταστατικές του διατάξεις συνδυαστικά με τον Ν.3655/2008, λειτουργεί ως συμπληρωματικός φορέας του ΕΟΠΥΥ.

 • Με την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄ από 27/06/2019 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄2763/03-07-2019), αποφασίστηκε ότι στον Κλάδο Υγείας υπάγεται πλέον υποχρεωτικώς όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζεται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων καθώς και οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων και της τέως Χωροφυλακής του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ως και τα μέλη των οικογενειών τους.
 • Μετά την ισχύ του Ν.4472/2017 ο υπολογισμός των τακτικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας του Ταμείου, υπολογίζεται σε ποσοστό 1,5% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών τους.
 • Ο Κλάδος Υγείας αρχικά, κάλυπτε τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων του στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ενώ χορηγούσε επίδομα τοκετού ύψους 500 ευρώ για μονή κύηση κ.ο.κ..
 • Με την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄ από 27/06/2019 ΥπουργικήςΑπόφασης  (Φ.Ε.Κ. Β΄2763/03-07-2019), επανακαθορίστηκαν οι υφιστάμενες παροχές του Κ.Υ.Υ.Α.Π./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ενώ παράλληλα χορηγήθηκαν νέες.

Ειδικότερα :

 • Αυξήθηκε το επίδομα τοκετού από 500 σε 700 ευρώ για κάθε τέκνο που γεννιέται μετά την 03-07-2019 με φυσιολογικό τοκετό αλλά και στις περιπτώσεις καισαρικής τομής.
 • Αποζημίωνεται το  ποσοστό  συμμετοχής στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του και επιπλέον ποσοστό 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου (διαφορά γενοσήμου και πρωτοτύπου).
 • Χορηγείται νέα ειδική οικονομική παροχή στην περίπτωση απώλειας ζωής για οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων με ποσά που διαμορφώνονται από 2.000 έως 4.000 ευρώ, αναλόγως την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος. Η νέα ειδική οικονομική παροχή χορηγείται και στην περίπτωση αντικατάστασης τεχνητών πρόσθετων μελών – άκρων λόγω ακρωτηριασμού, των άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένων, με τη χορήγηση εφάπαξ ποσού ύψους αντίστοιχου της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε και όχι πέραν του ποσού των 4.000 ευρώ.
 • Ο Κλάδος Υγείας ακολουθώντας τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ξεκίνησε τις διαδικασίες για την εκπόνηση – διενέργεια νέας Αναλογιστικής Μελέτης με διτό σκοπό. Αφενός να ελεγθούν τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τις νέες αλλά και τις τροποποιημένες παροχές του, τα οποία θα εξασφαλίζουν τη βιώσιμότητά του και αφετέρου να εξεταστούν :
 •  το ενδεχόμενο προαιρετικής ένταξης και άλλων ασφαλισμένων προερχομένων από την τέως Ελληνική Χωροφυλακή
 • η τυχόν μείωση μηνιαίας εισφοράς
 • σενάρια για τη χορήγηση νέων παροχών.
 •  Προτεραιότητα του Κλάδου Υγείας αποτελεί η αξιοποίηση στο μέγιστο  των δυνατοτήτων του ώστε να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της εποχής πάντα προς όφελος των ασφαλισμένων του  (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, επέκταση Συμβάσεων με Φαρμακευτικούς Συλλόγους, μείωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας στο Ταμείο και γραφειοκρατίας). Παράλληλα, αξιοποιώντας τα επιστημονικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, προβαίνει σε εκείνες τις  απαραίτητες  ενέργειες που θα ικανοποιήσουν  το σύνολο των ασφαλισμένων και των οικογενειών τους σε επίπεδο παροχών με κύρια πάντα μέριμνα την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΚΥΥΑΠ στα ακόλουθα τηλέφωνα: 210-5276890, 210-5276819, 210-5276912, 210-5276915, 210-5276914.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
                Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ
Ταξίαρχος