• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης ασφάλισης Πυρός και Αστικής Ευθύνης των ακινήτων ιδιοκτησίας του και ειδικότερα, ακινήτων των: Α) Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ./ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), Β) Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π./ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) και Γ) Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π./ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 ως ισχύει, και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, εντός του χρηματικού ποσού των οκτώ χιλιάδων και ογδόντα ευρώ (8.080,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24% που έχει εγκριθεί με τα ανωτέρω (12), (13) και (14) σχετικά

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: