• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

 Γίνεται γνωστό στους δικαιούχους εφάπαξ βοηθήματος του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., μετόχους των Τομέων:

  • Τ.Π.ΑΣ. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής)
  • Τ.Π.Υ.Α.Π. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων) και
  • Τ.Π.Υ.Π.Σ. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος),

ότι από το 2023, οι πληρωμές των εφάπαξ βοηθημάτων, θα γίνονται μέσω της  Τράπεζας της Ελλάδας (ΔΙΑΣ Portal). Για ενημέρωσή σας επί της διαδικασίας καταβολής του εφάπαξ βοηθήματος, πατήστε εδώ.

O Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ασφάλισης Παροχών ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Θεόδωρος Κ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ

Γίνεται γνωστό ότι με τη δημοσίευση του ν.5018/2023 (ΦΕΚ 25 Α΄), στο άρθρο 84 «Ειδικός Λογαριασμός του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) - Τροποποίηση άρθρων 1, 3, 4 και 6 ν.826/1978», καθορίστηκαν οι δικαιούχοι καθώς και οι νέοι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους μετόχους του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..

Ειδικότερα, με τα εν λόγω άρθρα:

α)  επανακαθορίστηκαν οι παροχές για κάθε κατηγορία μετόχων με συγκεκριμένα κριτήρια,

β)  εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι νεοεισερχόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι ασφαλίζονται στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων, και

γ) εντάσσονται προαιρετικά οι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας  Πόλεων, οι οποίοι έχουν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δέκα (10) έτη.

Μετά τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών χορήγησης της εν λόγω  οικονομικής ενίσχυσης του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωσή μας.

Αίτηση Προαιρετικής Ένταξης στον Ειδικό Λογαριασμό

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ
Ταξίαρχος

Γίνεται γνωστό ότι για τη χορήγηση του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους ασφαλισμένους στο Ταμείο της πρώην Ελ. Χωροφυλακής (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ.), οι οποίοι έχουν λάβει δάνειο του στεγαστικού τομέα (αγοράς/βελτίωσης/επισκευής κλπ) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή/και από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (νυν Eurobank), το οποίο πλήρωναν μέσω της μισθοδοσίας τους, απαιτείται πιστοποιητικό αποδέσμευσης/δέσμευσης (κατά περίπτωση) από τον αντίστοιχο δανειστή/φορέα (Τ.Π.Δ./Eurobank).

Όσοι συνταξιοδοτούνται, με την έκδοση της συνταξιοδοτικής τους πράξης, μεριμνούν οι ίδιοι για την υποβολή αίτησης στους ανωτέρω φορείς.

Όσοι αιτούνται το εφάπαξ με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3655/2008 (35 έτη στην ενέργεια), απευθύνονται αρχικά στη Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Ε.Μ. (Μισθοδοσία) για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, την οποία ακολούθως θα συνυποβάλουν στους ανωτέρω φορείς μαζί με την αίτησή τους για χορήγηση πιστοποιητικού αποδέσμευσης/δέσμευσης (κατά περίπτωση).

Εφιστάται η προσοχή, για την αναγραφή [ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ. ] στο πεδίο «φορέας που θα αποσταλεί», επί του εντύπου της σχετικής αίτησης

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ
Ταξίαρχος