• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Εγκύκλιος Δικαιολογητικών Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος και Επιστροφής Εισφορών
Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες δείτε Παρακάτω:


Εφάπαξ Βοηθήματα

Xορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος σε μέτοχο

Δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης - Δ.Α.Υ.Κ.(θα μας αποσταλεί από την Δ/νση Οικονομικών Α.Π.Σ.).
 2. Πράξη Απονομής ή Προκαταβολής κύριας Σύνταξης(θα μας αποσταλεί από τον Ε.Φ.Κ.Α.- Αυτεπάγγελτη αναζήτηση, Ν.3448/2006).
 3. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού IBAN Τραπέζης
 4. Οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς το Email επικοινωνίας.
 5. Αίτηση

Χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω Θανάτου μετόχου
(Αφορά Χήρα/ο με ή χωρίς Ανήλικα τέκνα)

Δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης - Δ.Α.Υ.Κ. (θα μας αποσταλεί από τη Δ/νση Οικονομικών Α.Π.Σ.).
 2. Πράξη Απονομής ή Προκαταβολής κύριας Σύνταξης (θα μας αποσταλεί από τον Ε.Φ.Κ.Α.- Αυτεπάγγελτη αναζήτηση, Ν. 3448/2006).
 3. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου.
 4. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή Οικογενειακής κατάστασης.
 5. Φ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Δικαιούχων.
 6. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. των δικαιούχων ή οποιοδήποτε έγγραφο αναγράφονται ευκρινώς αυτά.
 7. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού IBAN Τραπέζης.
 8. Οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς το Email επικοινωνίας.
 9. Περεταίρω δικαιολογητικά που θα κληθείτε να προσκομίσετε συμπληρωματικά, κατόπιν ειδοποίησης του Τομέα.
 10. Αίτηση

Xορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω Θανάτου μετόχου
(Αφορά Ενήλικα Τέκνα ή άλλους Δικαιούχους)

Δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης - Δ.Α.Υ.Κ. (θα μας αποσταλεί από την Δ/νση Οικονομικών Α.Π.Σ.).
 2. Πράξη Απονομής ή Προκαταβολής κύριας Σύνταξης (θα μας αποσταλεί από τον Ε.Φ.Κ.Α. - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση, Ν. 3448/2006).
 3. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου.
 4. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή Οικογενειακής κατάστασης.
 5. Πιστοποιητικό Κληρονομητηρίου (Ειρηνοδικείο/Πρωτοδικείο).
 6. Πιστοποιητικό περί μη Ανάκλησης του ανωτέρω Κληρονομητηρίου.
 7. Φ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δικαιούχων).
 8. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. των δικαιούχων ή οποιοδήποτε έγγραφο αναγράφονται ευκρινώς αυτά.
 9. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού IBAN Τραπέζης.
 10. Οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς το Email επικοινωνίας.
 11. Περεταίρω δικαιολογητικά που θα κληθείτε να προσκομίσετε συμπληρωματικά, κατόπιν ειδοποίησης του Τομέα.
 12. Αίτηση

Xορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος σε μετόχους σε κατάσταση μόνιμης ή πολεμικής διαθεσιμότητας

Δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης - Δ.Α.Υ.Κ. με Προσωπικά, Υπηρεσιακά και Οικονομικά στοιχεία από έναρξης μέχρι λήξης της ασφάλισης (θα μας αποσταλεί από την Δ/νση Οικονομικών Α.Π.Σ.).
 2. Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (από την Δ/ση Ανθρωπίνων πόρων του Α.Π.Σ.)
 3. Έγγραφο Αρχηγείου Πυροσβεστική Σώματος, σύμφωνα με το οποίο ο Μέτοχος τίθεται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας.
 4. Φ/φο Φ.Ε.Κ., με το οποίο ο Μέτοχος τίθεται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας.
 5. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού IBAN Τραπέζης.
 6. Οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς το Email επικοινωνίας.
 7. Αίτηση

Επιστροφή Εισφορών

Χορήγηση επιστροφής εισφορών σε μέτοχο

Δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης - Δ.Α.Υ.Κ. (θα μας αποσταλεί από την Δ/νση Οικονομικών Α.Π.Σ.) ή Απόσπασμα Φύλου μητρώου, εάν δεν εκδοθεί Δ.Α.Υ.Κ..
 2. Υ.Δ. στην οποία δηλώνετε ότι, καμία άλλη διεκδίκηση για λήψη εφάπαξ βοηθήματος αυτοτελώς ή με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης δεν θα έχετε από τον Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Π.Σ. ή άλλο φορέα πρόνοιας, για τον ίδιο χρόνο ασφάλισης, για τον όποιο θα λάβετε επιστροφή εισφορών.
 3. Πράξη Απονομής ή Προκαταβολής (θετική ή αρνητική) κύριας σύνταξης (θα μας αποσταλεί από τον Ε.Φ.Κ.Α. - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση, Ν. 3448/2006).
 4. Φ/φο Δελτίου Αστυνομικής & Υπηρεσιακής Ταυτότητας .
 5. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού Τραπέζης.
 6. Οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς το το Email επικοινωνίας.
 7. Αίτηση

Χορήγηση επιστροφής εισφορών λόγω Θανάτου μετόχου
(Αφορά Χήρα/ο με ή χωρίς Ανήλικα τέκνα)

Δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης - Δ.Α.Υ.Κ. (θα μας αποσταλεί από την Δ/νση Οικονομικών Α.Π.Σ.) ή Απόσπασμα Φύλου μητρώου, εάν δεν εκδοθεί ΔΑΥΚ..
 2. Υ.Δ. στην οποία δηλώνετε ότι, καμία άλλη διεκδίκηση για λήψη εφάπαξ βοηθήματος αυτοτελώς ή με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης δεν θα έχετε από τον Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Π.Σ. ή άλλο φορέα πρόνοιας, για τον ίδιο χρόνο ασφάλιση του θανόντος τ. μετόχου μας, για τον όποιο θα λάβετε επιστροφή εισφορών.
 3. Πράξη Απονομής ή Προκαταβολής (θετική ή αρνητική) κύριας σύνταξης (θα μας αποσταλεί από τον Ε.Φ.Κ.Α. - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση, Ν. 3448/2006).
 4. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου.
 5. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή Οικογενειακής κατάστασης.
 6. Φ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δικαιούχων).
 7. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. των δικαιούχων ή οποιοδήποτε έγγραφο αναγράφονται ευκρινώς αυτά.
 8. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού IBAN Τραπέζης.
 9. Οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς το Email επικοινωνίας.
 10. Περεταίρω δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα κληθείτε να προσκομίσετε συμπληρωματικά, κατόπιν ειδοποίησης του Τομέα.
 11. Αίτηση

Χορήγηση επιστροφής εισφορών λόγω Θανάτου μετόχου
(Αφορά Ενήλικα Τέκνα ή άλλους Δικαιούχους)

Δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης - Δ.Α.Υ.Κ. (θα μας αποσταλεί από την Δ/νση Οικονομικών Α.Π.Σ.) ή Απόσπασμα Φύλου μητρώου, εάν δεν εκδοθεί ΔΑΥΚ..
 2. Υ.Δ. στην οποία δηλώνετε ότι, καμία άλλη διεκδίκηση για λήψη εφάπαξ βοηθήματος αυτοτελώς ή με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης δεν θα έχετε από τον Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Π.Σ. ή άλλο φορέα πρόνοιας, για τον ίδιο χρόνο ασφάλιση του θανόντος τ. μετόχου μας, για τον όποιο θα λάβετε επιστροφή εισφορών.
 3. Πράξη Απονομής ή Προκαταβολής (θετική ή αρνητική) κύριας σύνταξης (θα μας αποσταλεί από τον Ε.Φ.Κ.Α. - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση, Ν.3448/2006).
 4. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου.
 5. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή Οικογενειακής κατάστασης.
 6. Πιστοποιητικό Κληρονομητηρίου (Ειρηνοδικείο/Πρωτοδικείο).
 7. Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης του ανωτέρω Κληρονομητηρίου
 8. Φ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δικαιούχων).
 9. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. των δικαιούχων ή οποιοδήποτε έγγραφο αναγράφονται ευκρινώς αυτά.
 10. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού IBAN Τραπέζης.
 11. Οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς το Email επικοινωνίας.
 12. Περεταίρω δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα κληθείτε να προσκομίσετε συμπληρωματικά, κατόπιν ειδοποίησης του Τομέα.
 13. Αίτηση

Γενική Αίτηση

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν καλύπτεται ανωτέρω Γενική Αίτηση


Επαναπροσδιορισμός του εφάπαξ βοηθήματος για τους μετόχους των Τομέων Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ, που διέκοψαν την ασφαλιστική τους σχέση με το Ταμείο πριν την 28-12-2018, μετά την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (ν.4575/2018) - (Β΄ Αναπροσαρμογή)

 1. Αίτηση περί αναπροσαρμογής εφάπαξ μετόχου λόγω του Ν.4575.2018
 2. Αίτηση περί αναπροσαρμογής εφάπαξ λόγω του Ν.4575.2018 (Αφορά Χήρα & Ανήλικα Τέκνα)
 3. Αίτηση περί αναπροσαρμογής εφάπαξ λόγω του Ν.4575.2018 (Αφορά Ενήλικα τέκνα & κληρονόμους)

Χορήγησης υπόλοιπου δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος λόγω αναπροσαρμογής του βασικού μισθού με το Ν.4307/2014 - (Α΄ Αναπροσαρμογή)

 1. Αίτηση περί αναπροσαρμογής εφάπαξ λόγω του Ν.4307.2014 (Αφορά Μέτοχο)