• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Εγκύκλιοι ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. περί ορισμού Δικαιολογητικών Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος και Επιστροφής Εισφορών
Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες δείτε Παρακάτω:


Εφάπαξ Βοηθήματα

Xορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος σε μέτοχο

Δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης - Δ.Α.Υ.Κ.(θα αποσταλεί στο Ταμείο από την Αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Σ.).
 2. Πράξη Απονομής ή Προκαταβολής κύριας Σύνταξης (θα αποσταλεί στο Ταμείο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.- Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 3. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού IBAN Τραπέζης
 4. Οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς το Email επικοινωνίας.
 5. Αίτηση (Υπόδειγμα 6)

Χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω Θανάτου μετόχου
(Αφορά Χήρα/ο με ή χωρίς Ανήλικα τέκνα)

Δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης - Δ.Α.Υ.Κ. (θα αποσταλεί στο Ταμείο από την Αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Σ.).
 2. Πράξη Απονομής ή Προκαταβολής κύριας Σύνταξης (θα αποσταλεί στο Ταμείο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.- Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 3. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου.
 4. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή Οικογενειακής κατάστασης.
 5. Φ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Δικαιούχων.
 6. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. των δικαιούχων ή οποιοδήποτε έγγραφο αναγράφονται ευκρινώς αυτά.
 7. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού IBAN Τραπέζης.
 8. Οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς το Email επικοινωνίας.
 9. Περαιτέρω δικαιολογητικά που θα κληθείτε να προσκομίσετε συμπληρωματικά, κατόπιν ειδοποίησης του Τομέα.
 10. Αίτηση (Υπόδειγμα 6Α)

Xορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω Θανάτου μετόχου
(Αφορά Ενήλικα Τέκνα ή άλλους Δικαιούχους)

Δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης - Δ.Α.Υ.Κ. (θα αποσταλεί στο Ταμείο από την Αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Σ.).
 2. Πράξη Απονομής ή Προκαταβολής κύριας Σύνταξης (θα αποσταλεί στο Ταμείο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.- Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 3. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου.
 4. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή Οικογενειακής κατάστασης.
 5. Πιστοποιητικό Κληρονομητηρίου (Ειρηνοδικείο/Πρωτοδικείο).
 6. Πιστοποιητικό περί μη Ανάκλησης του ανωτέρω Κληρονομητηρίου.
 7. Φ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δικαιούχων).
 8. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. των δικαιούχων ή οποιοδήποτε έγγραφο αναγράφονται ευκρινώς αυτά.
 9. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού IBAN Τραπέζης.
 10. Οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς το Email επικοινωνίας.
 11. Περαιτέρω δικαιολογητικά που θα κληθείτε να προσκομίσετε συμπληρωματικά, κατόπιν ειδοποίησης του Τομέα.
 12. Αίτηση (Υπόδειγμα 6Β)

Xορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος σε μετόχους σε κατάσταση μόνιμης ή πολεμικής διαθεσιμότητας

Δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης - Δ.Α.Υ.Κ. με Προσωπικά, Υπηρεσιακά και Οικονομικά στοιχεία από έναρξης μέχρι λήξης της ασφάλισης(θα αποσταλεί στο Ταμείο από την Αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Σ.).
 2. Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (θα αποσταλεί στο Ταμείο από την Αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Σ.).
 3. Έγγραφο Αρχηγείου Πυροσβεστική Σώματος, σύμφωνα με το οποίο ο Μέτοχος τίθεται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας.
 4. Φ/φο Φ.Ε.Κ., με το οποίο ο Μέτοχος τίθεται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας.
 5. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού IBAN Τραπέζης.
 6. Οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς το Email επικοινωνίας.
 7. Αίτηση (Υπόδειγμα 6Γ)

Επαναπροσδιορισμός εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος σε μετόχους , λόγω μισθολογικών μεταβολών
(Αφορά μόνο περιπτώσεις Επανάκρισης ή Αποκατάστασης μετόχων στην ενέργεια, για χρονικό διάστημα μέχρι την αρχική τους διαγραφή. Για τις περιπτώσεις που αφορούν Επανάκριση ή Αποκατάστασης για διάστημα πέραν της αρχικής διαγραφής του μετόχου, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τ.Π.Υ.Π.Σ., δεν χορηγείται συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα).

Δικαιολογητικά:

 1. Νέο Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης - Δ.Α.Υ.Κ. με Προσωπικά, Υπηρεσιακά και Οικονομικά – Μισθολογικά στοιχεία όπως προκύπτουν από την επανάκριση/αποκατάσταση, από έναρξης μέχρι λήξης της ασφάλισης  (θα αποσταλεί στο Ταμείο από την Αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Σ.).
 2. Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (θα  αποσταλεί στο Ταμείο από την Αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Σ.).
 3. Φ/φο Φ.Ε.Κ., Επανάκρισης/Αποκατάστασης
 4. Πράξη Απονομής ή Προκαταβολής κύριας Σύνταξης (θα αποσταλεί στο Ταμείο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.- Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 5. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού IBAN Τραπέζης.
 6. Οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς το Email επικοινωνίας.
 7. Αίτηση (Υπόδειγμα 6Δ)

Χορήγηση ΕΦΑΠΑΞ στην ενέργεια με την συμπληρωση 35 ετών ασφαλιστικής σχέσης

Δικαιολογητικά:

 1. Φ/φο Δελτίου Ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 3. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. του αιτούντα
 4. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού IBAN Τραπέζης
 5. Email επικοινωνίας (Οποιαδήποτε εκτύπωση)
 6. Αίτηση (Υπόδειγμα 6Η)

Η αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, είτε απευθείας στο Ταμείο από τον μέτοχο, είτε στην Υπηρεσία του μετόχου, η οποία στην συνέχεια την διαβιβάζει απευθείας στο Ταμείο, χωρίς να εμπλέκεται άλλη Υπηρεσία. Στην δεύτερη περίπτωση η αίτηση θα πρέπει να βεβαιώνεται ψηφιακά για το γνήσιο της υπογραφής.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  Τ.Π.Υ.Π.Σ.

Χορήγηση επιστροφής εισφορών σε μέτοχο

Δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης - Δ.Α.Υ.Κ. ή Απόσπασμα Φύλου μητρώου, εάν δεν εκδοθεί Δ.Α.Υ.Κ.. (θα αποσταλούν στο Ταμείο από την Αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Σ.).
 2. Υ.Δ. στην οποία δηλώνετε ότι, καμία άλλη διεκδίκηση για λήψη εφάπαξ βοηθήματος αυτοτελώς ή με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης δεν θα έχετε από τον ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Π.Σ. ή άλλο φορέα πρόνοιας, για τον ίδιο χρόνο ασφάλισης, για τον όποιο θα λάβετε επιστροφή εισφορών.
 3. Πράξη Απονομής ή Προκαταβολής (θετική ή αρνητική) κύριας σύνταξης (θα μας αποσταλεί από τον Ε.Φ.Κ.Α. - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση, Ν. 3448/2006). (θα αποσταλεί στο Ταμείο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.- Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 4. Φ/φο Δελτίου Αστυνομικής & Υπηρεσιακής Ταυτότητας .
 5. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού Τραπέζης.
 6. Οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς το το Email επικοινωνίας.
 7. Αίτηση (Υπόδειγμα 6Ε)

Χορήγηση επιστροφής εισφορών λόγω Θανάτου μετόχου
(Αφορά Χήρα/ο με ή χωρίς Ανήλικα τέκνα)

Δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης - Δ.Α.Υ.Κ. ή Απόσπασμα Φύλου μητρώου, εάν δεν εκδοθεί ΔΑΥΚ.. (θα αποσταλεί στο Ταμείο από την Αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Σ.).
 2. Υ.Δ. στην οποία δηλώνετε ότι, καμία άλλη διεκδίκηση για λήψη εφάπαξ βοηθήματος αυτοτελώς ή με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης δεν θα έχετε από τον ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Π.Σ. ή άλλο φορέα πρόνοιας, για τον ίδιο χρόνο ασφάλιση του θανόντος τ. μετόχου μας, για τον όποιο θα λάβετε επιστροφή εισφορών.
 3. Πράξη Απονομής ή Προκαταβολής (θετική ή αρνητική) κύριας σύνταξης (θα μας αποσταλεί από τον Ε.Φ.Κ.Α. - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση, Ν. 3448/2006). (θα αποσταλεί στο Ταμείο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.- Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 4. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου.
 5. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή Οικογενειακής κατάστασης.
 6. Φ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δικαιούχων).
 7. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. των δικαιούχων ή οποιοδήποτε έγγραφο αναγράφονται ευκρινώς αυτά.
 8. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού IBAN Τραπέζης.
 9. Οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς το Email επικοινωνίας.
 10. Περαιτέρω δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα κληθείτε να προσκομίσετε συμπληρωματικά, κατόπιν ειδοποίησης του Τομέα.
 11. Αίτηση (Υπόδειγμα 6ΣΤ)

Χορήγηση επιστροφής εισφορών λόγω Θανάτου μετόχου
(Αφορά Ενήλικα Τέκνα ή άλλους Δικαιούχους)

Δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης - Δ.Α.Υ.Κ. ή Απόσπασμα Φύλου μητρώου, εάν δεν εκδοθεί ΔΑΥΚ.. (θα αποσταλεί στο Ταμείο από την Αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Σ.).
 2. Υ.Δ. στην οποία δηλώνετε ότι, καμία άλλη διεκδίκηση για λήψη εφάπαξ βοηθήματος αυτοτελώς ή με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης δεν θα έχετε από τον ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Π.Σ. ή άλλο φορέα πρόνοιας, για τον ίδιο χρόνο ασφάλιση του θανόντος τ. μετόχου μας, για τον όποιο θα λάβετε επιστροφή εισφορών.
 3. Πράξη Απονομής ή Προκαταβολής (θετική ή αρνητική) κύριας σύνταξηςσύνταξης (θα αποσταλεί στο Ταμείο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.- Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 4. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου.
 5. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή Οικογενειακής κατάστασης.
 6. Πιστοποιητικό Κληρονομητηρίου (Ειρηνοδικείο/Πρωτοδικείο).
 7. Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης του ανωτέρω Κληρονομητηρίου
 8. Φ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δικαιούχων).
 9. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. των δικαιούχων ή οποιοδήποτε έγγραφο αναγράφονται ευκρινώς αυτά.
 10. Ευκρινές Φ/φο λογαριασμού IBAN Τραπέζης.
 11. Οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς το Email επικοινωνίας.
 12. Περαιτέρω δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα κληθείτε να προσκομίσετε συμπληρωματικά, κατόπιν ειδοποίησης του Τομέα.
 13. Αίτηση (Υπόδειγμα 6Ζ)

 

1. Χορήγησης υπόλοιπου δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος λόγω αναπροσαρμογής του βασικού μισθού με το Ν.4307/2014 - (Α΄ Αναπροσαρμογή)

 1. Αίτηση περί αναπροσαρμογής εφάπαξ λόγω του Ν.4307.2014 (Αφορά Μέτοχο) - (Υπόδειγμα 6Ω-1)

2. Επαναπροσδιορισμός του εφάπαξ βοηθήματος για τους μετόχους των Τομέων Πρόνοιας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., που διέκοψαν την ασφαλιστική τους σχέση με το Ταμείο πριν την 28-12-2018, μετά την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (ν.4575/2018) - (Β΄ Αναπροσαρμογή)

 1. Αίτηση περί αναπροσαρμογής εφάπαξ μετόχου λόγω του Ν.4575.2018 (Αφορά μέτοχο) - (Υπόδειγμα 6Ω-2)
 2. Αίτηση περί αναπροσαρμογής εφάπαξ λόγω του Ν.4575.2018 (Αφορά Χήρα & Ανήλικα Τέκνα) (Αφορά Χήρα & Ανήλικα Τέκνα) – (Υπόδειγμα 6Ω-3)
 3. Αίτηση περί αναπροσαρμογής εφάπαξ λόγω του Ν.4575.2018 (Αφορά Ενήλικα τέκνα & κληρονόμους) (Αφορά Ενήλικα τέκνα & κληρονόμους) – (Υπόδειγμα 6Ω-4)

Γενική Αίτηση

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν καλύπτεται ανωτέρω Γενική Αίτηση (Υπόδειγμα 6Η)