• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Με την παρούσα θα ήθελα να ενημερώσω σχετικά με την ανώνυμη καταγγελία, η οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο bloko.gr την 15-11-2020 και όσα ψευδώς αναφέρονται σε αυτή περί δήθεν αυθαιρεσίας στη διαδικασία απονομής εφάπαξ από τον Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

Διαψεύδοντας τα παραπάνω κατά τρόπο απόλυτο, εκθέτω , ότι: Κατά την αναφερόμενη στην ανωτέρω καταγγελία συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με το Προεδρείο της Ένωσης πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. παρουσία μου και παρουσία των αρμοδίων στελεχών του Ταμείου συζητήθηκαν γενικότερα θέματα του Ταμείου και ειδικότερα των Ασφαλισμένων στον Τ.Π.Υ.Α.Π. Πολιτικών Υπαλλήλων. Σε καμία περίπτωση η ως άνω συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε επ’ αφορμή, ούτε και συζητήθηκαν κατά τη διάρκειά της τα  όσα ψευδώς καταγγέλλονται στο ως άνω δημοσίευμα.

Δράττομαι της ευκαιρίας να διαβεβαιώσω ρητά, ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δρουν πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Η τελευταία επιτάσσει η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος από τους Τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ, να γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στη γενικότερη νομοθεσία και τις καταστατικές τους διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες  η καταβολή του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, στους ασφαλισμένους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αντίστοιχα, υλοποιείται εντός ενδεικτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την πλήρωση του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι η ως άνω ψευδής και συκοφαντική ανώνυμη καταγγελία θίγει τόσο το κύρος του Ταμείου, όσο και τους υπαλλήλους του, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία, αντικειμενικότητα, άριστο επαγγελματισμό και πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ

Ταξίαρχος

Σας αναφέρουμε – γνωρίζουμε ότι το Ταμείο μας στα πλαίσια λήψης μέτρων εξάπλωσης του κορωνοϊού, λαμβάνοντας υπόψη ανωτέρω (α) και (β) σχετικά έγγραφα, ενημερώνει τους μετόχους του τα ακόλουθα:

 • Όλες οι οργανικές μονάδες του Ταμείου μας συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά εξυπηρετώντας τους μετόχους - ασφαλισμένους.

Ωστόσο εξαιτίας της διαμορφωθείσας κατάστασης εξάπλωσης του ανωτέρω ιού, κρίνεται απαραίτητο να περιοριστεί η αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισμένων - μετόχων. Οι τρόποι επικοινωνίας που προτείνονται είναι οι ακόλουθοι:

 • Police On Line για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας
 • PSNET για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
 • Με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email)
 • Τηλεομοιοτυπικά (ΦΑΞ)

Όλα τα email και φαξ της Υπηρεσίας μας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ταμείου www.teapasa.gr/επικοινωνία.

 • Ταχυδρομικά ΤΕΑΠΑΣΑ Βερανζέρου 48, Τ.Κ. 10434

Σημειώνεται όσον αφορά τον Κλάδο Υγείας όπου παρατηρείται μεγαλύτερη επισκεψιμότητα γνωρίζεται ότι απαιτήσεις από αυτόν παραγράφονται μετά την παρέλευση 2ετίας.

Για αυτοπρόσωπη παρουσία ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στα κάτωθι τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας:

 • Ασφαλισμένοι στον ΤΠΑΣ (π. Ελλην. Χωροφυλακής): 210 5276861 – 2
 • Ασφαλισμένοι στον ΤΠΥΑΠ (π. Αστυν. Πόλεων): 210 5276851
 • Ασφαλισμένοι στον ΤΠΥΠΣ (Πυροσβεστικό Σώμα): 210 5276871 - 881
 • Κλάδος Υγείας: 210 5276890 - 819

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βασίλειος Βράντζας
Ταξίαρχος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (συνολικά χαμηλότερη προσφορά), για την επιλογή αναδόχου για την άμεση διενέργεια-εκπόνηση αναλογιστικών μελετών του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α), του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α), του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ /Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α)

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη παρακαλώ πατήστε εδώ:

 

Τροποποίηση όρου της υπ' αριθ. 2/20 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Α.Δ.Α: 6ΑΤΗΟΡΡΞ-ΟΥΣ) και παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών.

Τροποποίηση όρου της υπ' αριθ. 2/20 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Α.Δ.Α: 6ΑΤΗΟΡΡΞ-ΟΥΣ), για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην άμεση διενέργεια/εκπόνηση αναλογιστικών μελετών του Κ.Υ.Υ.Α.Π. – Τ.Π.Υ.Α.Π. – Τ.Π.ΑΣ. – Ειδ. Λογαριασμού – Τ.Π.Υ.Π.Σ. με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 26.900,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και παράταση προθεσμίας  παραλαβής προσφορών.

Για να κατεβάσετε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την τροποποίηση της υπ' αριθ. 2/20 Διακήρυξης, παρακαλώ πατήστε εδώ: