• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360
 1. Σας γνωρίζουμε ότι έχει δοθεί εντολή από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για εκταμίευση δανείων, σε όσους μετόχους είχαν αποστείλει εμπρόθεσμα στον Τομέα Χρεωστικά Ομόλογα (1η εκταμίευση δανείων (2017).

 2. Σύμφωνα με τη Διαχειρίστρια Τράπεζα η εκταμίευση των δανείων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017.

 3. Η πίστωση του ποσού των δανείων στους δικαιούχους θα γίνει ως εξής:

  α) Όσοι είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους, Τραπεζικούς Λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα και εμφαίνονται πρώτοι δικαιούχοι, η πίστωση θα γίνει απ΄ ευθείας σε αυτούς.

  β) Όσοι δεν είχαν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα ή είχαν δηλώσει , πλήν όμως εμφαίνονταν ως δεύτεροι δικαιούχοι, θα εισπράξουν τα δάνεια τους με χρηματική εντολή στο όνομα τους, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας με την ταυτότητα τους.

 4. Οι ανωτέρω θα ειδοποιηθούν με SMS στο κινητό τηλέφωνο που είχαν δηλώσει στην αίτηση δανείου που μας είχαν υποβάλλει.

 5. Επί του δανείου θα παρακρατηθούν κρατήσεις χαρτοσήμου 3,6% επί του κεφαλαίου του δανείου & 3,6% επί των τόκων του δανείου.

 6. Η εξόφληση των δανείων θα πραγματοποιηθεί σε 36 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα παρακρατηθούν από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων με μέριμνα του Τμήματος Αποδοχών και Ασφάλισης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Α.Π.Σ., με έναρξη το μισθολόγιο του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και λήξη το μισθολόγιο του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ

ΣΧΕΤ.:  α. Η υπ’ αριθ. 17/12 από 18-5-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..
               β. Η υπ’ αριθ. 17/13 από 18-5-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..
               γ. Η υπ’ αριθ. 17/14 από 18-5-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

 1. Με τις ανωτέρω (α), (β) και (γ) σχετικές Αποφάσεις, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Ταμείου 860 αιτήσεις χορήγησης δανείων μετόχων  του Τ.Π.ΑΣ., 570 του Τ.Π.Υ.Α.Π. και 526 του Τ.Π.Υ.Π.Σ. αντίστοιχα.
 2. Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου). Το Χρεωστικό Ομόλογο, αφού συμπληρωθεί εις διπλούν και θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, θα πρέπει να προσκομισθεί ιδιοχείρως  ή να μας αποσταλεί ταχυδρομικώς άμεσα εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων (10) ημερών, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 2 – Ιουνίου – 2017, απ’ όσους ειδοποιηθούν με sms η άλλο μέσο. Μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμα, δε θα γίνονται αποδεκτά και επομένως δε θα εκταμιεύονται τα δάνεια.
 3. Στην ενότητα δάνεια επισυνάπτονται υποδείγματα των ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ για κάθε Τομέα ξεχωριστά.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/3-α Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 421 τ. Β΄ /14-2-2017) εγκρίθηκε μετά από σχετική πρόταση του Ταμείου η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων για τη χορήγηση δανείων σε ασφαλισμένους των ακόλουθων Τομέων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.):

 • Tομέας Πρόνοιας Αστυνομικών – Τ.Π.ΑΣ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
 • Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων - Τ.Π.Υ.Α.Π. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
 • Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος – Τ.Π.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Στην ενότητά: Εγκύκλιος - Έντυπα Δανείων μπορείτε να βρείτε την εγκύκλιο και όλα τα έντυπα - αιτήσεις που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης χορήγησης δανείου.