• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α. Ανακοινώνεται ότι με τις υπ’ αριθμ. 23.6/20-6-2019 και 23.7/20-6-2019 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου μας εγκρίθηκαν:

  1. Τριακόσιες ενενήντα τέσσερις (394) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου ή έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.
  2. Εκατόν σαράντα τέσσερις (144) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), που αφορούν ομοίως στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου ή έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τους τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ή όπου αυτό δεν καταστεί εφικτό, με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Όσων μετόχων του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. οι αιτήσεις τους δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις έγκρισης χορήγησης δανείου θα ενημερωθούν ομοίως με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει.

Β. Τονίζεται ότι για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται η υποβολή «ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ» (Σύμβαση  Δανείου).

Υπόδειγμα του  εν  λόγω  ομολόγου  ανά  Τομέα Πρόνοιας ήτοι, Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από τη Γραμματεία της Υπηρεσίας τους ή να τα εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Ταμείου μας (www.teapasa.gr).

Στο Χρεωστικό Ομόλογο αναγράφεται ο Τομέας στον οποίο ανήκει ο μέτοχος, ανά περίπτωση, ήτοι:

  1. για τους  ασφαλισμένους στην τ. Ελληνική Χωροφυλακή αναγράφεται «Τ.Π.ΑΣ.»
  2. για τους ασφαλισμένους στην τ. Αστυνομία Πόλεων αναγράφεται «Τ.Π.Υ.Α.Π.»

Γ. Το Χρεωστικό Ομόλογο, αφού συμπληρωθεί εις διπλούν και θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής  από  τον  Προϊστάμενο  της  Υπηρεσίας  εκάστου,  να  προσκομιστεί αυτοπροσώπως ή να μας αποσταλεί ταχυδρομικώς (όχι μέσω Police on Line ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο) εντός  προθεσμίας  δέκα  εργασίμων  (10)  ημερών, ήτοι μέχρι και Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019.

Σημειώνεται ότι λόγω των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών και των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που θα προκύψουν, θα εξυπηρετήσει τη σύντμηση του χρόνου χορήγησης των δανείων αν τα Χρεωστικά Ομόλογα περιέλθουν στο Ταμείο το συντομότερο δυνατό [ει δυνατόν την πρώτη εβδομάδα της προθεσμίας (24/6 έως 30/6)] και σε κάθε περίπτωση χωρίς την άνευ λόγου αναμονή εξάντλησης της ταχθείσης προθεσμίας (5/7/2019).  

-   Τα χρεωστικά ομόλογα που θα περιέχονται στο Ταμείο μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτά και συνεπώς δεν θα χορηγείται το δάνειο.

 

Ο Διεθυντής Ασφάλισης - Παροχών Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

1. Ανακοινώνεται ότι με τις υπ’ αριθμ. 20.6/30-5-2019 και 20.7/30-5-2019 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου μας εγκρίθηκαν:

α. Διακόσιες τριάντα επτά (237) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν σε «κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας».

β. Εκατόν δεκατρείς (113) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), που αφορούν ομοίως σε «κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας».

-  Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τους τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ή όπου αυτό δεν καταστεί εφικτό, με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Για τυχόν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν:

  • Τ.Π.ΑΣ. (τ. Ελληνική Χωροφυλακή) - 210 5276862
  • Τ.Π.Υ.Α.Π. (τ. Αστυνομία Πόλεων) - 210 5276851

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση παρακαλω πατήστε εδώ:

 

Ο Διευθυντής Ασφάλισης – Παροχών

 

ΣΧΕΤ:  Υπ. αριθ. 20.8 από 30-05-2019 Απόφαση – Πρακτικό του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό, εγκρίθηκαν αιτήσεις χορήγησης δανείων σε  διακόσιους δεκατρείς (213) μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα.
  2. Για την εκταμίευση των δανείων, θα απαιτηθεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προκειμένου να το κοινοποιήσετε στους Υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί δάνειο από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. και αφού θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, να μας αποσταλεί με αλληλογραφία εις διπλούν άμεσα.
  3. Προκειμένου να διασφαλισθεί η έγκαιρη παραλαβή του Χρεωστικού Ομολόγου, παρακαλούνται οι αιτούντες των δανείων όπως υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή αποστείλουν ταχυδρομικώς στο Ταμείο (συνίσταται συστημένα) τα Χρεωστικά Ομόλογα μη εμπλέκοντας την Υπηρεσία τους. Χρεωστικά Ομόλογα που θα αποσταλούν με την εγκύκλιο 54 μέσω PSNET, δεν θα γίνονται δεκτά.

Για να κατεβάσετε το σχετικό έγραφο παρακαλω πατήστε εδώ:

Ο Διευθυντής Ασφάλισης – Παροχών