• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΣΧΕΤ: Οι υπ’ αριθ. 15/8 & 15/9 από 19-5-2016 Αποφάσεις – Πρακτικά Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

  1. Σας γνωρίζουμε ότι  έχει δοθεί εντολή από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  για εκταμίευση δανείων,σε όσους Υπαλλήλους  έχουν αποστείλει στους Τομείς Τ.Π.Υ.Α.Π. & Τ.Π.ΑΣ. Χρεωστικά Ομόλογα  εμπρόθεσμα (2η εκταμίευση δανείων 2016).
  2. Σύμφωνα με τη Διαχειρίστρια Τράπεζα η εκταμίευση  των δανείων θα έχει ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016.
  3. Η πίστωση του ποσού των δανείων στους δικαιούχους θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους.Επί του δανείου θα παρακρατηθούν κρατήσεις χαρτοσήμου 3,6% επί του κεφαλαίου του δανείου  &3,6% επί των τόκων του δανείου.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δανείων μετόχων Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. .».
Υπ. αριθ. 19.14 από 29 - 06 -2016 Απόφαση – Πρακτικό του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

  • 1. Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό, εγκρίθηκαν αιτήσεις δανείων δεκαπέντε (15) μετόχων του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., με σειρά προτεραιότητας την ημερομηνία αίτησης του δανειολήπτη.
  • 2. Για την εκταμίευση των δανείων, θα απαιτηθεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για κοινοποίηση στους Υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί δάνειο από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. και αφού, θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, να μας αποσταλεί εις διπλούν με αλληλογραφία άμεσα.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ
Ευάγγελος ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Πύραρχος</p

ΘΕΜΑ: «Παύση χορήγησης δανείων από τον Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ λόγω ένταξης του στο Ε.Τ.Ε.Α.».

ΣΧΕΤ: ΄Αρθρο 2, Παρ Ε, Υποπαρ. Ε2 Εδάφιο 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 τ΄Α).

  1. Με την ανωτέρω σχετική, ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α εντάσσεται από 01/09/2015 στο Ε.Τ.Ε.Α και διέπεται από τις καταστατικές και γενικές διατάξεις του νέου Φορέα.
  2. Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. δεν δύναται πλέον να εγκρίνει νέες αιτήσεις χορήγησης δανείων σε μετόχους του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. Ως εκ τούτου ο Τομέας δεν θα παραλαμβάνει νέες αιτήσεις. Όσες αιτήσεις εκκρεμούν θα επιστραφούν.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλώ πατήστε Εδώ