• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360
  1. Ανακοινώνεται ότι εκταμιεύτηκαν τα δάνεια, σε όσους δανειολήπτες μετόχους του Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ./ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.,  είχαν εγκριθεί οι αιτήσεις τους για χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών (με τις υπ’ αριθμ. 16.13, 16.14, 16.15 από 12-05-2022, αντίστοιχα Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..) όπου είχαν αποστείλει εμπρόθεσμα στον Τομέα τους τα Χρεωστικά Ομόλογα και διέθεταν Φορολογική ενημερότητα (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Ταμείο), σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 1030/2/331 από 15-03-2022 Εγκυκλίου, του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Τα ποσά των δανείων πιστώθηκαν στους λογαριασμούς IBAN των δικαιούχων, που δηλώθηκαν στην αίτησή τους.
  2. Διευκρινίζεται ότι, το δάνειο δεν χορηγήθηκε στους μετόχους που δεν απέστειλαν εμπρόθεσμα Χρεωστικό ομόλογο ή απέστειλαν αίτημα περί μη λήψης δανείου ή δεν ήταν φορολογικά ενήμεροι στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση της φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Υπηρεσία του Ταμείου.
  3. Όλοι οι ανωτέρω  μέτοχοι, ειδοποιήθηκαν με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
  4. Υπενθυμίζεται ότι, τα δάνεια επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 4% και η αποπληρωμή τους θα πραγματοποιηθεί σε 36 ισόποσες τοκοχρεολυτικές μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα παρακρατηθούν από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων με μέριμνα των αρμόδιων Υπηρεσιών, ήτοι:
   1. της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. για τους μετόχους του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. (Ελληνική Αστυνομία),
   2. του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών/Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης /Γ.Δ.Ο.Υ. της Γ.Γ.Π.Π (Πυροσβεστικό Σώμα) , με έναρξη τη μισθοδοσία του μηνός Σεπτεμβρίου 2022  και λήξη τη μισθοδοσία του μηνός Αυγούστου 2025.

Επιπλέον,  από το ποσό του δανείου, έχει παρακρατηθεί και θα  αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο , χαρτόσημο  3,6% επί του κεφαλαίου & 3,6% επί των τόκων.

 1. Μετά την εκταμίευση των ανωτέρω δανείων, διαπιστώθηκε ότι το ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού και των τριών τομέων , Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) , Τ.Π.Υ.Α.Π (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων) και Τ.Π.Υ.Π.Σ (ασφαλισμένοι του Πυροσβεστικού Σώματος) , επαρκεί για ικανοποίηση  και άλλων αιτημάτων για το έτος 2022 και όσοι μέτοχοι επιθυμούν τη χορήγηση δανείου, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις , με την διαδικασία που προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 1030/2/331 από 15-03-2022 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Εφόσον από την επεξεργασία των αιτήσεων που θα υποβληθούν στη συνέχεια, διαπιστωθεί ότι το ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων έχει εξαντληθεί, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση προς όλες τις Υπηρεσίες.
 2. Σχετικές ανακοινώσεις με διευκρινιστικές οδηγίες θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες μέσω  Police on Line και Psnet.