• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Eιδικός Λογαριασμός του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. – Ένταξη μελών και νέοι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους -απαιτούμενα δικαιολογητικά-εξέταση αιτημάτων».

1. Στο άρθρο 84 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ 25 Α΄) «Ειδικός Λογαριασμός του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) - Τροποποίηση άρθρων 1, 3, 4 και 6 ν.826/1978», καθορίστηκαν οι δικαιούχοι καθώς και οι νέοι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους μετόχους του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..

Ειδικότερα, επανακαθορίστηκαν οι παροχές για κάθε κατηγορία μετόχων με συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω νόμου  εντάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό, υποχρεωτικά όλοι οι νεοεισερχόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι ασφαλίζονται στους Τομείς της τ. Αστυνομίας Πόλεων, και σύμφωνα με την παρ. 3 αυτού, εντάσσονται προαιρετικά οι ασφαλισμένοι στους Τομείς της τ. Αστυνομίας Πόλεων, οι οποίοι έχουν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δέκα (10) έτη (ημερομηνία κατάταξης από  10-02-2013).

Με την δημοσίευση της υπ΄ αριθ.8000/28/76-δ΄από 15-3-2023 Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, στους δικαιούχους του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για παθήσεις –περιστατικά που έλαβαν χώρα από 9/2/2023 και έπειτα.

Για Παθήσεις-Περιστατικά που έλαβαν χώρα έως και την 8/2/2023, η εξέτασή τους θα καταλαμβάνεται από το προϊσχύον νομικό πλαίσιο του Ν. 826/1978 (ΦΕΚ. 194 τ. Α’), όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.1539/1985 (ΦΕΚ. 64, τ. Α’) και με το άρθρο 137 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 τ. Α’).

2. Με την υπ’ αριθ. 15.12 από 11-4-2023 Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. αποφασίσθηκε η έκδοση σχετικής εγκυκλίου (1) και με την υπ’ αριθ. 31.10 από  20-07-2023 Απόφαση του Δ.Σ του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., η αναθεώρησή της,  η οποία αναρτήθηκε στην παρούσα ιστοσελίδα, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται, με τους παρακάτω τρόπους:

  1. μέσω του συστήματος Poilce on Line (POL). (Τα δικαιολογητικά θα σκανάρονται και θα αποστέλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο).
  2. ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία (στην Διεύθυνση: Βερανζέρου 48, Τ.Κ.10438, Αθήνα).
  3. με αυτοπρόσωπη κατάθεση , στην έδρα του Ταμείου: Βερανζέρου 48, Τ.Κ.10438,  Αθήνα.

Η εν λόγω Εγκύκλιος, καθώς και τα σχετικά έντυπα είναι αναρτημένοι στους παρακάτω συνδέσμους:

1. Εγκύκλιος

2. Αίτηση Προαιρετικής Ένταξης στον Ειδικό Λογαριασμό (λήξη αιτήσεων έως την 9-8-2023)

3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ για παθήσεις-γεγονότα που έλαβαν χώρα έως και την 8-2-2023:

α. Αίτηση για παθήσεις –τραυματισμούς και θεομηνία. 

β. Αίτηση για θάνατο μετόχου (ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αφορά θάνατο μέλους της οικογένειας του μετόχου)

4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ για παθήσεις-γεγονότα  που έλαβαν χώρα από τις 9-2-2023 και έπειτα:

α. Αίτηση για τις κατηγορίες Α' έως Δ'

β. Αίτηση για την κατηγορία Ε'

γ. Αίτηση για την κατηγορία ΣΤ' (για θάνατο μετόχου ή μέλους της οικογένειάς του, με ημερομηνία θανάτου από 9-2-2023 και έπειτα)

5. Υπεύθυνη Δήλωση Μέλους για τις περιπτώσεις 3 και 4 (όπου απαιτείται)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ