• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/72-γ΄από 14-01-2023 (ΦΕΚ 320 τ. Β΄/25-01-2023)  Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Ταμείου, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2023, ως ακολούθως:

1)   Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ. - ασφαλισμένοι της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής)  ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00 €).

2)   Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π. - ασφαλισμένοι της τ. Αστυνομίας Πόλεων) ύψους δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.200.000,00 €) και

3)   Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.- ασφαλισμένοι του Πυροσβεστικού Σώματος) ύψους τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (3.100.000,00 €).

Σήμερα  23/02/2023 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκε ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης - χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, σε ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) για το έτος 2023, των δικαιολογητικών καθώς και της διαδικασίας εκταμίευσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα εκδοθεί άμεσα, σχετική Εγκύκλιος του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου μας με τίτλο «Έγκριση- χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2023– Ορισμός δικαιολογητικών –  Διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης», η οποία θα διαβιβαστεί μέσω Police on Line και PSNET σε όλες της Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την ενημέρωση του ένστολου και πολιτικού προσωπικού αυτών.

Η εν λόγω Εγκύκλιος και οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις ανά Τομέα του Ταμείου μας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) θα αναρτηθούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου μας (www.tapasa.gr).

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Γίνεται γνωστό στους μετόχους του Ειδικού  Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., ήτοι τους ασφαλισμένους της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής, ότι με το άρθρ.84 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α 25/09-02-2023), έχει τροποποιηθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού με εξορθολογισμό του πλαισίου χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους μετόχους του, με νέους όρους (εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις-δυσίατα νοσήματα-παθήσεις σε διατεταγμένη υπηρεσία κ.α.-βλ.σχετ.παρ.5 αρθ.84 του ν.5018/2023).

Κατόπιν αυτής της τροποποίησης, τα νέα αιτήματα θα εξετάζονται από το Ταμείο μας  μετά τη δημοσίευση της σχετικής Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί καθορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών για  τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και  την συμπλήρωση των οικείων φακέλων με αυτά.

Επισημαίνεται ότι, τα υποδείγματα των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα προς συμπλήρωση και υποβολή στην Υπηρεσία μας μαζί με τα λοιπά  δικαιολογητικά,   μετά την δημοσίευση της ως άνω Υ.Α περί καθορισμού αυτών και την έκδοση  σχετικής εγκυκλίου του Ταμείου μας.

Αίτηση Προαιρετικής Ένταξης στον Ειδικό Λογαριασμό

O Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ασφάλισης Παροχών ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Θεόδωρος Κ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ

 Γίνεται γνωστό στους δικαιούχους εφάπαξ βοηθήματος του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., μετόχους των Τομέων:

  • Τ.Π.ΑΣ. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής)
  • Τ.Π.Υ.Α.Π. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων) και
  • Τ.Π.Υ.Π.Σ. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος),

ότι από το 2023, οι πληρωμές των εφάπαξ βοηθημάτων, θα γίνονται μέσω της  Τράπεζας της Ελλάδας (ΔΙΑΣ Portal). Για ενημέρωσή σας επί της διαδικασίας καταβολής του εφάπαξ βοηθήματος, πατήστε εδώ.

O Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ασφάλισης Παροχών ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Θεόδωρος Κ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ