• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Ανακοινώνουμε την παράταση της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 91-93, Αθήνα, με σκοπό την ανέγερση κτιρίου (υπ’ αριθ. 1/2024 Διακήρυξη).

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στην έδρα του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., επί της οδού Βερανζέρου αρ. 48, στην Αθήνα, ενώ ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 31η Ιανουαρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ..

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., έγγραφα αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων σε σχέση με το τεύχος του Διαγωνισμού ή/και την παροχή πληροφοριών σε σχέση με το Ακίνητο μέχρι την 15/01/2025.

Η παραλαβή των Διακηρύξεων και η παροχή πληροφοριών γίνεται από τα γραφεία μας στην ανωτέρω Διεύθυνση και τηλέφωνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. έως 15.00μ.μ..
Η υπ’ αριθ. 1/2024 Διακήρυξη του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα του Ταμείου μας (www.tapasa.gr) και κατά τα άλλα ισχύει ως έχει.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΕΓΓΑΡΑ
Αστυν. Διευθυντής

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση της παράτασης της προθεσμίας διενέργειας του διαγωνισμού παρακαλώ πατήστε εδώ.

Τέλος παρατίθεται το link της προκήρυξης του διαγωνισμού

Την 20-5-2024 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

  1. Εγκρίθηκαν εξακόσιες εβδομήντα έξι (676) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του  Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλεία
  2. Εγκρίθηκαν τριακόσιες τριάντα έξι (336) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.
  3. Εγκρίθηκαν τριακόσιες εξήντα οκτώ (368) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος), που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, έκτακτης στεγαστικής ανάγκης και λουτροθεραπείας.

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Σχετικές ανακοινώσεις με διευκρινιστικές οδηγίες θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες μέσω  Police on Line και Psnet.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ
Υποστράτηγος

Eιδικός Λογαριασμός του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. – Ένταξη μελών και νέοι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους -απαιτούμενα δικαιολογητικά-εξέταση αιτημάτων».

1. Στο άρθρο 84 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ 25 Α΄) «Ειδικός Λογαριασμός του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) - Τροποποίηση άρθρων 1, 3, 4 και 6 ν.826/1978», καθορίστηκαν οι δικαιούχοι καθώς και οι νέοι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους μετόχους του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..

Ειδικότερα, επανακαθορίστηκαν οι παροχές για κάθε κατηγορία μετόχων με συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω νόμου  εντάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό, υποχρεωτικά όλοι οι νεοεισερχόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι ασφαλίζονται στους Τομείς της τ. Αστυνομίας Πόλεων, και σύμφωνα με την παρ. 3 αυτού, εντάσσονται προαιρετικά οι ασφαλισμένοι στους Τομείς της τ. Αστυνομίας Πόλεων, οι οποίοι έχουν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δέκα (10) έτη (ημερομηνία κατάταξης από  10-02-2013).

Με την δημοσίευση της υπ΄ αριθ.8000/28/76-δ΄από 15-3-2023 Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, στους δικαιούχους του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για παθήσεις –περιστατικά που έλαβαν χώρα από 9/2/2023 και έπειτα.

Για Παθήσεις-Περιστατικά που έλαβαν χώρα έως και την 8/2/2023, η εξέτασή τους θα καταλαμβάνεται από το προϊσχύον νομικό πλαίσιο του Ν. 826/1978 (ΦΕΚ. 194 τ. Α’), όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.1539/1985 (ΦΕΚ. 64, τ. Α’) και με το άρθρο 137 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 τ. Α’).

2. Με την υπ’ αριθ. 15.12 από 11-4-2023 Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. αποφασίσθηκε η έκδοση σχετικής εγκυκλίου (1) και με την υπ’ αριθ. 31.10 από  20-07-2023 Απόφαση του Δ.Σ του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., η αναθεώρησή της,  η οποία αναρτήθηκε στην παρούσα ιστοσελίδα, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται, με τους παρακάτω τρόπους:

  1. μέσω του συστήματος Poilce on Line (POL). (Τα δικαιολογητικά θα σκανάρονται και θα αποστέλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο).
  2. ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία (στην Διεύθυνση: Βερανζέρου 48, Τ.Κ.10438, Αθήνα).
  3. με αυτοπρόσωπη κατάθεση , στην έδρα του Ταμείου: Βερανζέρου 48, Τ.Κ.10438,  Αθήνα.

Η εν λόγω Εγκύκλιος, καθώς και τα σχετικά έντυπα είναι αναρτημένοι στους παρακάτω συνδέσμους:

1. Εγκύκλιος

2. Αίτηση Προαιρετικής Ένταξης στον Ειδικό Λογαριασμό (λήξη αιτήσεων έως την 9-8-2023)

3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ για παθήσεις-γεγονότα που έλαβαν χώρα έως και την 8-2-2023:

α. Αίτηση για παθήσεις –τραυματισμούς και θεομηνία. 

β. Αίτηση για θάνατο μετόχου (ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αφορά θάνατο μέλους της οικογένειας του μετόχου)

4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ για παθήσεις-γεγονότα  που έλαβαν χώρα από τις 9-2-2023 και έπειτα:

α. Αίτηση για τις κατηγορίες Α' έως Δ'

β. Αίτηση για την κατηγορία Ε'

γ. Αίτηση για την κατηγορία ΣΤ' (για θάνατο μετόχου ή μέλους της οικογένειάς του, με ημερομηνία θανάτου από 9-2-2023 και έπειτα)

5. Υπεύθυνη Δήλωση Μέλους για τις περιπτώσεις 3 και 4 (όπου απαιτείται)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ