• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 116/45 και το Ν.Δ. 133/46 συστάθηκαν το κινητό ένσημο της τέως Α.Π. (αστυνομικό ένσημο) και το αντίστοιχο της τέως Χωροφυλακής (ένσημο Χωροφυλακής), η διαχείριση των οποίων ανατέθηκε στο Ε.Τ.Υ.Α.Π. και πρώην Τ.Α.Α.Χ. αντίστοιχα. Το άνω ένσημο διατηρήθηκε μέχρι το έτος 1990 και περιήρχετο ως πόρος στα άνω ασφαλιστικά Ταμεία, συμπεριλαμβανομένου και του π.Τ.Α.Ο.Χ., ως αντισταθμιστικό όφελος στην πολυσχιδή υπηρεσία του αστυνομικού προσωπικού προς το κοινωνικό σύνολο.

Με το Ν.1481/84, ενοποιήθηκαν τα Σώματα Ασφαλείας -Ελληνική Χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων -  και συστάθηκε η Ελληνική Αστυνομία, με το άρθρο όμως 60 του εν λόγω Νόμου, διατηρήθηκε η αυτονομία και ο χαρακτήρας των Ασφαλιστικών Ταμείων και κατ΄ ακολουθία και οι πόροι αυτών.

Με το Ν.1884/90 και με μελλοντικό στόχο την ομαλή σύγκληση και ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων, καταργήθηκαν τα άνω κινητά ένσημα  και καθιερώθηκε  το ενιαίο ένσημο ΕΛ.ΑΣ. με ισχύ 1-1-1991 και εντεύθεν. Με το άρθρο 38 του εν λόγω Νόμου η διαχείριση του ενιαίου ενσήμου ανατέθηκε στο π.Τ.Α.Α.Χ. και στη συνέχεια  με την παρ. 13 του άρθρου 27 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/05-01-1999 τ. Α΄) στο Τ.Α.ΑΣ. Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1481/84 τα ένσημα ΕΛ.ΑΣ. (συμπεριλαμβανομένου κατ’ επέκταση και του ενιαίου ενσήμου) ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, το αντίτιμο δε της ανάλωσης αυτών ως κοινωνικός πόρος περιέρχεται και αποτελεί περιουσία των Ασφαλιστικών Ταμείων της ΕΛ.ΑΣ.

Η κατανομή του εν λόγω πόρου, καθορίστηκε με τον προεκτεθέντα Νόμο (Ν.1884/90), σε ποσοστό 68% υπέρ των π.Τ.Α.Α.Χ. – Τ.Α.Ο.Χ. ( σε αναλογία 1/5 και 4/5 αντίστοιχα) νυν Τ.Α.ΑΣ. και 32% υπέρ του Ε.Τ.Υ.Α.Π., αναλογική σχέση της αριθμητικής όμοιας των μετόχων των εν λόγω Ταμείων. Επισημαίνεται δε, ότι το έσοδο του ενσήμου αποτελεί τον ουσιωδέστερο πόρο αυτών, μετά την  πάγια εισφορά των μετόχων.

Το έτος 2001, λόγω μετάβασης από το δραχμικό σύστημα στο σύστημα ΕΥΡΩ,  με την υπ΄αριθμ. 8015/1/142-β από 30-04-2001 (ΦΕΚ 546 τ. Β΄ / 11-05-2001) Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίσθηκαν οι νέες κλάσεις του ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. σε ΕΥΡΩ ήτοι 0,15€ -0,23€ - 0,35€  - 0,44€ - 1,50€ - 3,00€ - 15,00€ & 30,00€.

Ομοίως με την υπ΄ αριθμ. 8015/3/95 από 21-12-2001 Εγκύκλιο - Διαταγή της Δ/νσης Οικονομικών / Α.Ε.Α. μεταφέρθηκαν όλες οι αρμοδιότητες του ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. (προμήθεια – εκτύπωση – διάτρηση – αποθήκευση – φύλαξη – αποστολή – διαχείριση κ.λ.π.) κλάσεων σε ΕΥΡΩ από 01-01-2002 και εντεύθεν στο Τ.Α.ΑΣ. το οποίο  σύμφωνα με τον Ν. 3655/2008 εντάχθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ.  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ΦΕΚ 58 τ. Α΄ / 3-4-2008).