• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2013


Θ Ε Μ Α : «Κλείσιμο οικονομικού έτους Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. / Κ.Υ.Υ.Α.Π. – Επανέναρξη λειτουργίας»

1.- Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ότι οι παροχές του Κλάδου Υγείας δεν θα καταβάλλονται από την 23 – 12 – 2013 έως και την 10 – 1 – 2014, λόγω λήξεως του οικονομικού έτους. Κατόπιν αυτού παρακαλούμε όπως κατά το ως άνω χρονικό διάστημα να μην αποστέλλονται βιβλιάρια νοσηλείας και δικαιολογητικά δαπανών των ασφαλισμένων του Κ.Υ.Υ.Α.Π.
2.- Οι Ενώσεις Αποστράτων Αστυνομικών της τ. Αστυνομίας Πόλεων, προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την κατά το δυνατό προσφορότερο τρόπο ενημέρωση των μελών τους προς αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας τους, λόγω της προσωρινά επιβεβλημένης διακοπής των εργασιών του Κλάδου Υγείας.-