• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών, φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής, εκτύπωσης και σάρωσης εγγράφων, μέσω μίσθωσης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αυτών και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια για το χρονικό διάστημα από 28-12-2022 έως 01-12-2024, εντός του χρηματικού ποσού των δέκα τριών χιλιάδων Ευρώ (13.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24%, που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω (12) σχετικό.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: