ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ “GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)” »

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Υποψήφιους αναδόχους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που προηγείται της επιλογής αναδόχου των υπηρεσιών για την μελέτη, εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας δεδομένων κατά τον «Ευρωπαϊκό Κανονισμό “General Data Protection Regulation (GDPR)” ».

Αντικείμενο της Πρόσκλησης Αντικείμενο της Πρόσκλησης αποτελεί η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., μέσω εκπόνησης μελέτης, εγκατάστασης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας δεδομένων και εκπαίδευσης όλου του προσωπικού του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κατά τον παραπάνω Κανονισμό. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79411000-8 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 20.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.000,00 € με Φ.Π.Α : 24.800,00 €).

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλω πατήστε εδώ: