• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) είναι ενιαίος ασφαλιστικός οργανισμός (ΝΠΔΔ) εργαζομένων και συνταξιούχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Αποτελεί αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπαγόμενο στην εποπτεία νομιμότητας (διοικητικώς – οικονομικός –νομοθετικός έλεγχος) του υπουργείου εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης στα πλαίσια της ενιαίας άσκησης της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

Η Έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ ορίστηκε την 1η Οκτωβρίου του 2008, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58, τ.Α). Από την 9/4/2013 ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4142/2013 (ΦΕΚ Α' 83/9-4-2013 ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ως Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58, τ.Α):

Το ΤΕΑΠΑΣΑ συγκροτείται από τρεις (3) κλάδους: α) Κλάδος Επικουρικής ασφάλισης, β) Κλάδος Πρόνοιας και γ)Κλάδος Υγείας. Σε κάθε κλάδο του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, φορείς επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος.

Περισσότερα...

Σήμερα 19-02-2021 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκε η έγκριση τριακόσιων εβδομήντα ένα (371) αιτήσεων δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του  Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Τα ανωτέρω αφορούν, αιτήσεις δανείων που υπεβλήθησαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1030/2/1341 από 24-11-2020 εγκύκλιο του Διευθυντή Ασφάλισης-Παροχών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και δεν κατέστη δυνατή η εξέτασή τους εντός του 2020, λόγω απρόβλεπτων έκτακτων καταστάσεων που προέκυψαν (περιπτώσεις περιστατικών covid-19 στο προσωπικό που είχε ως συνέπεια την αναστολή λειτουργίας Οργανικών Μονάδων καθώς και αναστολή συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τροποποίησης της σύνθεσης του Δ.Σ μετά τη δημοσίευση του ν.4760/2020  με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α).

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν την 20-02-2021 με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται η υποβολή ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ – Απόδειξη Χρέους (επέχον θέση Δανειακής Σύμβασης), το οποίο οι δικαιούχοι μπορούν να αναζητήσουν με τη χρήση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. από την «Εφαρμογή Εκτύπωσης Χρεωστικού Ομολόγου» που θα είναι διαθέσιμη από 22-02-2020 στην ιστοσελίδα του Ταμείου μας (www.teapasa.gr/xomologo).

Το εν λόγω χρεωστικό ομόλογο θα πρέπει να εκτυπωθεί εις διπλούν, να συμπληρωθεί η Υπηρεσία και η διεύθυνση κατοικίας, να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής αρμοδίως και να μας αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως, αφού έχει προηγηθεί ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα (2105276845), στην έδρα του Ταμείου μας, εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων (10) ημερών από την λήψη του γραπτού μηνύματος (SMS), ήτοι μέχρι και Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποσταλεί μέσω Police on Line ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Σημειώνεται ότι όπου διαπιστωθούν κατά την επεξεργασία, ελλείψεις ή λάθη προφανώς εκ παραδρομής, θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη εκ νέου άμεσης αποστολής ορθού χρεωστικού ομολόγου. Το Χρεωστικό Ομόλογο στη συνέχεια θα συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο Δ.Σ.. Τα χρεωστικά ομόλογα που θα περιέρχονται στο Ταμείο μετά την εκπνοή της ως άνω  προθεσμίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτά και συνεπώς δεν θα χορηγείται το δάνειο. Για τα χρεωστικά ομόλογα που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, ως ημερομηνία διαβίβασής τους, θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του συστημένου φακέλου.

Τέλος, γίνεται γνωστό, ότι μετά την χορήγηση των ανωτέρω δανείων στους μετόχους του Τ.Π.ΑΣ , θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος του Διευθυντή Ασφάλισης-Παροχών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. περί όρων και προϋποθέσεων χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2021 σε ασφαλισμένους των τομέων Πρόνοιας, Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Το ΤΕΑΠΑΣΑ διαρθρώνεται σε δύο Διευθύνσεις (τη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού και τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών), το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, και το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, και το Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δ.Σ..

Η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες: το Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών, το Τμήμα Λογιστηρίου και το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.

Αντίστοιχα η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες: το Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ., το Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων Π.Σ., το Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας, το Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων και το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ..

Τη διάρθρωση της οργανωτικής δομής των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των γραφείων του Ταμείου μας, μπορείτε να τη δείτε στην παρακάτω εικόνα: