ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)

Ταυτότητα - Ιστορική Αναδρομή

Το έτος 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.3655/08 (ΦΕΚ 58 Α΄), συστάθηκε, ως Ασφαλιστικός Φορέας και Ν.Π.Δ.Δ. εργαζομένων και συνταξιούχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος το «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)» νυν Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) αποτελούμενο τότε από τους Κλάδους:

  1. Επικουρικής Ασφάλισης,
  2. Πρόνοιας, και
  3. Υγείας

Η έναρξη λειτουργίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. νυν ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ορίστηκε την 1η Οκτωβρίου του 2008, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58, τ.Α).

Το Ταμείο ήταν υπαγόμενο, αρχικά, στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Από την 09-04-2013, με τη δημοσίευση του ν.4142/2013 (ΦΕΚ 83 Α΄) το Ταμείο τελεί υπό την εποπτεία του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 περ. ιδ’ του Π.Δ.62/19 (ΦΕΚ 101 Α΄), το Τμήμα Δημοσιονομικής Παρακολούθησης, Αναφορών και Εποπτευόμενων Φορέων της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. έχει εκ μέρους του εν λόγω Υπουργού την εποπτεία επί του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Από την 01-09-2015 οι τρεις Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του τότε Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, υπήχθησαν υποχρεωτικά με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) μετέπειτα Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Α.Π.) νυν Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και πλέον, διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του.

Την 11-12-2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.4760/20 (Φ.Ε.Κ. 247, τ. Α΄), «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», με τον οποίο ο Φορέας μας, εκτός των άλλων, μετονομάστηκε από «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)» σε ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και επήλθαν αλλαγές στην οργανωτική δομή (οργανόγραμμα) και τη σύνθεση του Δ.Σ..

Επίσης με την υπ’ αριθ. 8000/28/25-γ’ από 27-01-2021 Απόφαση κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 542 Β΄), τροποποιήθηκαν-συμπληρώθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του ν.3655/08 και με την υπ’ αριθ. 8000/28/25-η’ από 15-02-2021 Απόφαση κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 696 Β΄ ), εγκρίθηκε η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., αλλά και σε λοιπά αρμόδια όργανα αυτού, για τη σύννομη λειτουργία του.

Την 15-12-2022 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Π.Δ. 84/2022 (ΦΕΚ 231 Α΄) που αφορά στον Οργανισμό του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.. Με την έκδοση του εν λόγω Οργανισμού εξειδικεύτηκε περαιτέρω η λειτουργία του Ταμείου.

Επισημαίνεται ότι το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι ένας υγιής, πλεονασματικός και οικονομικά βιώσιμος ασφαλιστικός Φορέας σε βάθος πενήντα ετών, σύμφωνα με εγκεκριμένες αναλογιστικές μελέτες, που εκπονούνται κατά περίπτωση από αρμόδιες  εταιρείες, οι οποίες επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προς διασφάλιση της διοικητικής και οικονομικολογιστικής του αυτοτέλειας.

Περισσότερα...