• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΣΧΕΤ: Η υπ αριθ. 18.12 από 21-06-2016 Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ

  1. Σας γνωρίζουμε ότι  έχει δοθεί εντολή από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  για εκταμίευση δανείων, σε όσους Υπαλλήλους έχουν αποστείλει στον Τομέα μας Χρεωστικά Ομόλογα  εμπρόθεσμα (2η εκταμίευση δανείων 2016).
  2. Σύμφωνα με τη Διαχειρίστρια Τράπεζα η εκταμίευση  των δανείων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016.
  3. Η πίστωση του ποσού των δανείων στους δικαιούχους θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους.Επί του δανείου θα παρακρατηθούν κρατήσεις χαρτοσήμου 3,6% επί του κεφαλαίου του δανείου  &3,6% επί των τόκων του δανείου.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για την χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος, σε όσους τ. μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ. διαγράφησαν από 1/1/2015 και εφεξής, απαιτείται ως επιπρόσθετο δικαιολογητικό Υπεύθυνη Δήλωση, ο τύπος της οποίας παρατίθεται κατωτέρω.

Όσοι τ. μέτοχοι ειδοποιηθούν με SMS, να την εκτυπώσουν, να τη θεωρήσουν για το γνήσιο της υπογραφής και να την αποστείλουν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., Βερανζέρου 48, 10438 Αθήνα. Πληροφορίες 210-5276871, 881, 873 και 874.

Υπεύθυνη Δήλωση για το ΤΠΥΠΣ