• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Ενημερώνουμε σχετικά:

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ'αριθμ ΓΔΟΕΣ 1/1/55-α από 28/12/2017 Απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών παρέχεται στους εν ενεργεία Αστυνομικούς Υπαλλήλους, μετόχους των Τομέων ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ του ΤΕΑΠΑΣΑ, το δικαίωμα προαιρετικής αναγνώρισης χρόνου φοίτησης στις Σχολές (Αστυφυλάκων) της Ελληνικής Αστυνομίας, (της πρώην Χωροφυλακής και της πρώην Αστυνομίας Πόλεων) μέχρι και το έτος 1995, ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας για τη λήψη του εφάπαξ βοηθήματος.

Το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Τομέων μας (ΤΠΑΣ ή ΤΠΥΑΠ) είναι το γινόμενο χρόνου φοίτησης στη Σχολή (μήνες & ημέρες) επί της τελευταίας πάγιας κράτησης των παραπάνω κατά περίπτωση Τομέων.

Περισσότερα...

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ)

Σύμφωνα το άρθρο 1 του Π.Δ. 145/17 (187 Α΄ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης από τον Ειδικό Λογαριασμό του ν.826/78 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση.
 2. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (Α' Μέρος - Στρατολογικές Μεταβολές σελ. 4,5,6).
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Αντίγραφο Φορολογικής  Δήλωσης ή Εκκαθαριστικού της Δ.Ο.Υ. (σε ξεχωριστή δήλωση συζύγων φ/φα και των δύο).
 5. Αναλυτικό Σημείωμα Αποδοχών.
 6. Αντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας με ΙΒΑΝ και πρώτο όνομα του δικαιούχου (κατά προτίμηση Εθνικής Τράπεζας).
 7. Γνωμάτευση της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλου Κρατικού Νοσοκομείου με ιστορικό της ασθένειας ή εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας για μετάβαση στην αλλοδαπή (αφορά μόνο στις περιπτώσεις μετάβασης στην αλλοδαπή).
 8. Αιτιολογημένη Γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της ΑΣΥΕ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας του μετόχου.
 9. Ιατρική βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου ή Ειδικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή ιδιώτη ιατρού, από την οποία να προκύπτει με ακρίβεια η πάθηση του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειάς του.
 10. Βεβαίωση από την Υπηρεσία του μετόχου, για συνολικές ημέρες απουσίας από την εργασία του εφόσον έχει απουσιάσει συνεπεία του λόγου που επικαλείται στην αίτησή του.
 11. Αποδεικτικά έγγραφα πρόσθετων δαπανών (αποδείξεις).
 12. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι:

  Α) «τα φωτοαντίγραφα που προσκομίζονται με την παρούσα αίτησή μου είναι ακριβή φ/φα εκ των πρωτοτύπων εγγράφων.

  Β) «το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται δεν έχει καλυφθεί από άλλους ασφαλιστικούς φορείς εξαιρουμένων των περιπτώσεων  σοβαρής ασθένειας (δυσίατα νοσήματα), ιδίου ασφαλισμένου ή μελών οικογενείας του, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ. 16884 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1386/22-10-2001).

 13. Αντίγραφο Πορίσματος Ε.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε. ή βεβαίωση της Υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει, ότι ο τραυματισμός επήλθε σε διατεταγμένη υπηρεσία.

 14. Σε περίπτωση θεομηνιών ή άλλων σοβαρών ατυχημάτων που θα έχουν ως αποτέλεσμα να περιέλθουν μέτοχοι του Ταμείου σε δυσχερή οικονομική θέση, η αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας της πληττόμενης περιοχής θα υποβάλει στο Ταμείο εμπεριστατωμένη έκθεση από την οποία να προκύπτει με κάθε λεπτομέρεια το επί συμβάν γεγονός, τα πρόσωπα που επλήγησαν και αν αυτά έχουν ανάγκη την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση.

 Οι αιτήσεις των μετόχων του Ειδικού Λογαριασμού μπορούν να περιέλθουν στο Ταμείο μας με τους ακόλουθους τρόπους:

            α) Μέσω του συστήματος Police on Line (A.M.Y.: 1030).

            β) Ταχυδρομικώς με αλληλογραφία (προτείνεται συστημένη για την παρακολούθησή της).

            γ) Αυτοπροσώπως στην έδρα του Ταμείου μας (Βερανζέρου 48, 104 38, Αθήνα τηλ. επικ.: 210-5276833).


Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ)

 Σύμφωνα το άρθρο 1 του Π.Δ. 145/17 (187 Α΄ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης από τον Ειδικό Λογαριασμό του ν.826/78 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση.
 2. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
 3. Αντίγραφο Πορίσματος Ε.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε. ή βεβαίωση της Υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει, ότι ο θάνατος επήλθε σε διατεταγμένη υπηρεσία.
 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρουν ότι: «τα φωτοαντίγραφα που προσκομίζονται με την παρούσα αίτησή μου είναι ακριβή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων εγγράφων».
 5. Φ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχων
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 7. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (Α' Μέρος-Στρατολογικές Μεταβολές, σελ 4,5,6).
 8. Αναλυτικό Σημείωμα Αποδοχών.
 9. Βεβαίωση ΑΜΚΑ των δικαιούχων.
 10. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικού της Δ.Ο.Υ. των δικαιούχων.
 11. Αντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας με πρώτο όνομα του δικαιούχου (κατά προτίμηση Εθνική Τράπεζα).

 Οι αιτήσεις των μετόχων του Ειδικού Λογαριασμού μπορούν να περιέλθουν στο Ταμείο μας με τους ακόλουθους τρόπους:

     α) Μέσω του συστήματος Police on Line (A.M.Y.: 1030).

     β) Ταχυδρομικώς με αλληλογραφία (προτείνεται συστημένη για την παρακολούθησή της).

     γ) Αυτοπροσώπως στην έδρα του Ταμείου μας (Βερανζέρου 48, 104 38, Αθήνα τηλ. επικ.: 210-5276833).