ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 48 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

  1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου, όπου εδρεύει και στεγάζεται το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) επί της οδού Βερανζέρου 48, στην Αθήνα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μηνών.
  2. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (35.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου στο ποσό αυτό, του νόμιμου Φ.Π.Α.. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ταμείου οικονομικών ετών 2016 και 2017 (πολυετής δαπάνη). Η δαπάνη αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη παρακαλω πατήστε εδώ: