ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.Υ.Α.Π/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α ΚΑΙ Τ.Π.Υ.Π.Σ/ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 7.000,00 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

  1. Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (συνολικά χαμηλότερη προσφορά), για την επιλογή αναδόχου για την άμεση διενέργεια-εκπόνηση αναλογιστικών μελετών του Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και Τ.Π.Υ.Π.Σ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
  2. Η συνολική εκτιμώμενη αξία - προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων Ευρώ (7.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου στο ποσό αυτό του νόμιμου Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ταμείου οικονομικού έτους 2019. Η δαπάνη αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
  3. Αντίτυπα των τευχών της Προκήρυξης καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. επί της οδού Βερανζέρου 48, Αθήνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα, η Προκήρυξη του Διαγωνισμού μπορεί να αναζητηθεί και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α (www.teapasa.gr).

 

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη παρακαλω πατήστε εδώ: