Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ,  βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε  επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης- υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής «ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΚΛΣ)-e NORISK» που χρησιμοποιείται από το Λογιστήριο του Τ.Π.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για ένα (1) χρόνο και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών, εντός του χρηματικού ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24% που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω (12) σχετικό.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: