• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Υποψήφιους αναδόχους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που προηγείται της επιλογής αναδόχου των υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης των Τμημάτων Λογιστηρίου και του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η ανάδειξη αναδόχου για το έργο της παροχής λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών στους Τομείς Πρόνοιας (Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π, Τ.Π.Υ.Π.Σ) , Ειδικό Λογαριασμό του Ν.826/78, Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π) και του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79211000-6: Λογιστικές υπηρεσίες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 19.354,84 €, πλέον ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 19.354,84 € με Φ.Π.Α : 24.000,00 €).

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλω πατήστε εδώ: