Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) είναι ενιαίος ασφαλιστικός οργανισμός (ΝΠΔΔ) εργαζομένων και συνταξιούχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Αποτελεί αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπαγόμενο στην εποπτεία νομιμότητας (διοικητικώς – οικονομικός –νομοθετικός έλεγχος) του υπουργείου εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης στα πλαίσια της ενιαίας άσκησης της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

Η Έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ ορίστηκε την 1η Οκτωβρίου του 2008, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58, τ.Α). Από την 9/4/2013 ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4142/2013 (ΦΕΚ Α' 83/9-4-2013 ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ως Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58, τ.Α):

Το ΤΕΑΠΑΣΑ συγκροτείται από τρεις (3) κλάδους: α) Κλάδος Επικουρικής ασφάλισης, β) Κλάδος Πρόνοιας και γ)Κλάδος Υγείας. Σε κάθε κλάδο του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, φορείς επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος.

Περισσότερα...