• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με την υπ’ αριθ. 1.4/10-1-2019 Απόφαση του ΔΣ του Ταμείου μας (Α.Δ.Α.: 6ΜΓΙΟΡΡΞ-ΥΡΙ), αποφασίστηκε ότι ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος να υποβάλουν αίτηση οι τ. μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., των οποίων η ασφάλισή τους έληξε μετά την 1-8-2012 και έως 31-7-2014 και δικαιούνται τη χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω αναπροσαρμογής της διαφοράς των βασικών μισθών κατά 50% (άρθρο 86 του ν. 4307/2014), ανέρχεται σε 5 έτη δηλαδή μέχρι 31-12-2021.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, μόνο όσοι τ. μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ., μέχρι σήμερα δεν υπέβαλαν αίτηση για αναπροσαρμογή του αρχικά χορηγηθέντος εφάπαξ βοηθήματος, δύνανται άμεσα να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα:

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη αναπροσαρμογή αφορά μόνο όσους έλαβαν το Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα μέχρι και τον Μάιο του 2016 και παράλληλα πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.