• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Για την χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος, σε όσους τ. μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ. διαγράφησαν από 1/1/2015 και εφεξής, απαιτείται ως επιπρόσθετο δικαιολογητικό Υπεύθυνη Δήλωση, ο τύπος της οποίας παρατίθεται κατωτέρω.

Όσοι τ. μέτοχοι ειδοποιηθούν με SMS, να την εκτυπώσουν, να τη θεωρήσουν για το γνήσιο της υπογραφής και να την αποστείλουν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., Βερανζέρου 48, 10438 Αθήνα. Πληροφορίες 210-5276871, 881, 873 και 874.

Υπεύθυνη Δήλωση για το ΤΠΥΠΣ