• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αθήνα, 24-05-2016

ΘΕΜΑ:«Έγκριση Δανείων μετόχων Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α./Τ.Π.ΑΣ.».

ΣΧΕΤ:Υπ’ αριθ. 15/9από 19-5-2016 Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

1. Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω σχετική εγκρίθηκαν 288 αιτήσεις δανείων μετόχων του Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α./Τ.Π.ΑΣ. που αφοράμόνοΑστυνομικούς Υπαλλήλους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και έχουν ειδοποιηθεί με SMS, στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

2. Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), υπόδειγμα του οποίου σας διαβιβάζουμε συνημμένα. Το χρεωστικό ομόλογο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν από τη γραμματεία της Υπηρεσίας τους ή να το εκτυπώσουν από τον ιστότοπο του Ταμείου (www.teapasa.gr) από το μενού Έντυπα – Δικαιολογητικά δανείων.

3. Το Χρεωστικό Ομόλογο , αφού συμπληρωθεί και θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας εκάστου, να προσκομιστεί ιδιοχείρως ή να μας αποσταλεί ταχυδρομικώς (όχι μέσω POL) εις διπλούν άμεσα εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων (10) ημερών, από την ημερομηνία του παρόντος.

4. Εφιστούμε τη προσοχή, γνωρίζοντας σας, ότι εγκριθέντα δάνεια μετόχων των οποίων τα Χρεωστικά Ομόλογα θα περιέλθουν στον Τ.Π.ΑΣ. μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτά και επομένως δεν θα προχωρήσει η εκταμίευση του δανείου.

5. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, όταν πραγματοποιηθεί η εκταμίευση των Δανείων από το Ταμείο μας στην Τράπεζα, οι μέτοχοι θα ειδοποιηθούν μέσω νέου SMS.

6. Παρακαλούμε όπως αναρτηθεί το παρόν στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας σας, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, χωρίς να υποχρεούστε στην αναζήτηση των αιτούντων της παραγράφου (1).

7. Το αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ανάρτηση του Χρεωστικού Ομολόγου στην επίσημη ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. www.teapasa.gr.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝΕυάγγελος ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Πύραρχος