Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, στην επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO), στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού (General Data Protection Regulation - GDPR) και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, για ένα (1) έτος, εντός του χρηματικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (4.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24%, που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω α/α 13 σχετικό. Οι προσφορές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα όσα περιγράφονται σχετικά με τον ορισμό, τη θέση και τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων - ΥΠΔ (Data Protection Officer – DPO), στις διατάξεις των άρθρων 37, 38, και 39 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (EE 2016/679) και του Ν. 4624/2019.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: