Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών εκτύπωσης μέσω μίσθωσης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των Τμημάτων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ,  βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε προμήθεια υπηρεσιών εκτύπωσης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης μέσω μίσθωσης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια για ένα (1) έτος, εντός του χρηματικού ποσού των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24%

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: