Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης πέντε (5) ακινήτων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης μαζί με εκτίμηση της μισθωτικής αξίας δύο (2) ακινήτων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (25.200,00€), συμπεριλαμβανομένου των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.»

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης ακινήτων, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ά της παρούσας και η οποία θα περιλαμβάνει εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης, εξέταση της επενδυτικής βιωσιμότητας αυτών, πρόκριση της συμφερότερης για το Ταμείο λύσης αξιοποίησης, υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης κάθε εναλλακτικής πρότασης, την προσέγγιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, συγκριτικό πίνακα των προτεινόμενων σεναρίων αξιοποίησης με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε πρότασης. Επίσης, στη μελέτη θα περιλαμβάνεται η επισήμανση τυχόν νομικών, πολεοδομικών και άλλων προβλημάτων και η συμβουλευτική συνδρομή της διαχείρισής τους, αποτελέσματα από την διερεύνηση τυχόν εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης και πιθανό επενδυτικό ενδιαφέρον για κάθε διαφορετική πρόταση αξιοποίησης.

Η Υπηρεσία μας σας προσκαλεί να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης, εντός του χρηματικού ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (25.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.24% που έχει εγκριθεί με τα ανωτέρω (12), (13), (14) σχετικά.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: