Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επίπλων γραφείου για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των Τμημάτων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ,  βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε προμήθεια επίπλων γραφείου και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, εντός του χρηματικού ποσού των δώδεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα ευρώ (12.159,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24% που έχει εγκριθεί με τα ανωτέρω (12), (13), (14), (15) και (16) σχετικά.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: