Η Υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, στην προμήθεια αγοράς γραφικής ύλης. Κατόπιν τούτου, σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται, στο συνοδευτικό αρχείο, προς κάλυψη αναγκών του Ταμείου, εντός του χρηματικού ποσού των δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών, συμπεριλαμβανομένου των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.24%.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ:

Για την διευκόλυνση της όλης διαδικασίας επισυνάπτεται αρχείο της μορφής Εxcel που περιλαμβάνει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ: