Σας ενημερώνουμε ότι το Ταμείο μας θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος «SoftOne» καθώς και την υλοποίηση βελτιώσεων – επεκτάσεων του ως άνω συστήματος (με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει καταθέτοντας προτάσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, αναφορικά με την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης αυτού, υλοποίησης των βελτιώσεων – επεκτάσεων που περιγράφονται ως άνω, αλλά και ως προς τους όρους - προϋποθέσεις και τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας.Η Υπηρεσία μας προτίθεται να δεχθεί στα γραφεία της τους ενδιαφερόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της Διαβούλευσης, κατόπιν ραντεβού, το οποίο θα κλείνεται τηλεφωνικά (210-5276930 και 210-5276773) προκειμένου να αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση του ως άνω συστήματος και να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα των τεχνικών του χαρακτηριστικών. Η Διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση σε διαβούλευση παρακαλώ πατήστε εδώ:

Η διαβούλευση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Μοναδικό Κωδικό: 22DIAB000024288 εδώ: