Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε προμήθεια βελτιώσεων και επεκτάσεων του πληροφοριακού συστήματος «SoftOne» του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α, εντός του χρηματικού ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) πλέον Φ.ΠΑ. και των νόμιμων κρατήσεων, ήτοι εντός του συνολικού χρηματικού ποσού των τριάντα ενός χιλιάδων ευρώ (31.000€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.24% που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω (12) σχετικό και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Φορέα ΚΑΕ 0433, οικονομικών ετών 2022 και 2023. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την υλοποίηση βελτιώσεων και επεκτάσεων του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) SoftΟne, που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στο ΤΑΠΑΣΑ. Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας .

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: