Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, σε επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση, μέσω μακροχρόνιας εκμίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., το οποίο περιγράφεται στο Παράρτημα της παρούσας και σας προσκαλεί να μας αποστείλετε προσφορά για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης, εντός του χρηματικού ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.24% που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω (12) σχετικό.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: