• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., χρήσης 2022 και 2023.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: