• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εν γένει υποστήριξη του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. σε εξειδικευμένους τομείς τεχνο-χρηματοοικονομικών θεμάτων που αφορούν στην εκμίσθωση, μέσω δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ακινήτου ιδιοκτησίας Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. επί της οδού Πατησίων αρ. 91-93.

Ειδικότερα, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης που θα κληθεί να παρέχει ο Ανάδοχος-Σύμβουλος, αναλύονται στις θεματικές περιοχές (εφεξής «Φάσεις») που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης) της παρούσας Διακήρυξης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79400000-8 – Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης.

 Για να κατεβάσετε ολόκληρη την διακήρυξη παρακαλώ πατήστε εδώ: