• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης είναι η παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2022» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, διότι η μη υποδιαίρεσή της δεν περιορίζει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες  μπορούν να προσφερθούν από αυτές. Ως εκ τούτου, δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 20.000,00€ , ΦΠΑ : 4.800,00€)

 Για να κατεβάσετε ολόκληρη την διακήρυξη παρακαλώ πατήστε εδώ: