• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, στην επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης που αφορούν: α) τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2022, β) τη σύνταξη της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του Φορέα του οικονομικού έτους 2022, γ) την εξειδίκευση/προσαρμογή του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ανά Τομέα, Κλάδο Υγείας, Ειδικό Λογαριασμό του Ν.826/78 , Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας και ενοποιημένο και δ) την παροχή Γενικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα εφαρμογής και τήρησης του Ε.Γ.Λ.Σ. στο Τ.Α.Π.Α.Σ.Α., εντός του χρηματικού ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον Φ.ΠΑ. και των νόμιμων κρατήσεων, ήτοι εντός του συνολικού χρηματικού ποσού των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.24% που έχει εγκριθεί με τα ανωτέρω (13), (14), (15), (16), (17) και (18) σχετικά και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Φορέα ΚΑΕ 0439, οικονομικού έτους 2023.

 Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: