• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, στην υλοποίηση βελτιώσεων - επεκτάσεων του λογισμικού συστήματος «SoftOne» που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α, εντός του χρηματικού ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) πλέον Φ.ΠΑ. και των νόμιμων κρατήσεων, ήτοι εντός του συνολικού χρηματικού ποσού των τριάντα ενός χιλιάδων ευρώ (31.000€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24% που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω (12) σχετικό και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Φορέα ΚΑΕ 0433, οικονομικού έτους 2023.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: