• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των μαρμάρων της πρόσοψης του κτιρίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α, επί της οδού Βερανζέρου 48 και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών, εντός του χρηματικού ποσού των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24% που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω (12) σχετικό.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: