• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για ταχυδρομικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης κατά ανώτατο όριο είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00€)

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών για ένα (1) έτος, εντός του χρηματικού ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.24% που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω (12) σχετικό.

Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά των ταχυδρομικών υπηρεσιών που θα λαμβάνει το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α από την Ανάδοχο αφορούν 1) Διακινήσεις επιστολών στο εσωτερικό (Α΄ και Β΄ προτεραιότητας), 2) Διακινήσεις επιστολών στο εξωτερικό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Α΄ και Β΄ προτεραιότητας) και 3) Διακινήσεις Δεμάτων εσωτερικού που ποικίλλουν σε διαστάσεις και βάρος όπως περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄, στους οποίους περιγράφονται αναλυτικά οι μέγιστες ανάγκες του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. σε ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως προσδιορίστηκαν ανά κατηγορία. Αναφορικά με τις ειδικές διαχειρίσεις σημειώνεται ότι ανά περίπτωση θα διακινούνται, είτε συστημένες, είτε συστημένες με απόδειξη παραλαβής

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλω πατήστε εδώ: