• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.Υ.Α.Π/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α ΚΑΙ Τ.Π.Υ.Π.Σ/ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (συνολικά χαμηλότερη προσφορά), για την επιλογή αναδόχου για την άμεση διενέργεια-εκπόνηση αναλογιστικών μελετών του Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και Τ.Π.Υ.Π.Σ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

2. Η συνολική εκτιμώμενη αξία - προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων Ευρώ (7.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου στο ποσό αυτό του νόμιμου Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ταμείου οικονομικού έτους 2019. Η δαπάνη αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη παρακαλω πατήστε εδώ: