• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

  1. Συνοπτικό Διαγωνισμό κατ’ άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια ενός (1) εξυπηρετητή (server) με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..
  2. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (65.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου στο ποσό αυτό, του νόμιμου Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7123 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ταμείου οικονομικού έτους 2016. Η δαπάνη αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη παρακαλω πατήστε εδώ: