• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) έχοντας υπ’ όψιν:

  1. Τα άρθρα 94-103 του Ν. 3655/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ 58) περί συστάσεως του Ταμείου επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 38-49 του Π.Δ. 715/79 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των ΝΠΔΔ προμηθειών μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεως κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών»
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α΄ 199), όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170)
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14)
  5. Την υπ’ αριθ. 13.2 από 7-5-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Βερανζέρου αρ. 30.

Διακηρύσσει
Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. επί της οδού Βερανζέρου αρ. 30, Αθήνα

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη παρακαλω πατήστε εδώ: