• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το Ταμείο μας είναι στην ευτυχή θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της ήδη επιτυχούς και επωφελούς συνεργασίας του με την Εθνική Τράπεζα για τρία επιπλέον χρόνια. Η νέα σύμβαση, (η ανανέωση της οποίας προβλεπόταν και στη σύμβαση που έληξε πρόσφατα), υπήρξε καρπός διαπραγματεύσεων παραγόντων του Ταμείου με υψηλόβαθμα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας και επετεύχθη να εμπεριέχει όλους τους ευνοϊκούς για το Ταμείο όρους που περιλαμβανόταν στην προσφάτως λήξασα σύμβαση και επιπλέον παρέχει ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν εκτός από άμεσα και σημαντικά έμμεσα οφέλη, ήτοι:

 • Νέο σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα, παραμετροποιημένο σύμφωνα με τις ανάγκες του Ταμείου, ιδιοκτησίας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., με την επισήμανση ότι το εν λόγω Σύστημα θα παραμείνει στην κυριότητά του και μετά το πέρας της συμβατικής διάρκειας της συνεργασίας με την τράπεζα.
 • Διαρκής συμβουλευτική υποστήριξη από μία εκ των μεγαλύτερων και πλέον αναγνωρισμένων ελληνικών εταιρειών στον τομέα της παροχής επιχειρηματικών και τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών, η οποία διαθέτει κύρος, εμπειρία και καταξίωση στο χώρο αυτό.
 • Σχεδιασμός διαδικασιών που θα βελτιστοποιήσουν την λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του Ταμείου, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων (εργατοώρες), μείωση κόστους εργασιών και διασφάλιση του έργου του Ταμείου.
 • Χορήγηση ειδικού προνομιακού και εκπτωτικού Μισθοδοτικού Προϊόντος από την Εθνική Τράπεζα σε όλους τους Ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (νυν και τέως μετόχους ).

Κατά συνέπεια, η συνεργασία αυτή αναβαθμίζει σημαντικά την τεχνολογική και λειτουργική υποδομή του Ταμείου, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να υποστηρίξει με ασφάλεια, συνέπεια και αποτελεσματικότητα τόσο την ισχύουσα Νομοθεσία όσο και όλες τις αλλαγές που συντελούνται και επίκεινται στο χώρο των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας μας.
Επισημαίνεται δε ότι η συνολική διάρκεια του παραπάνω έργου έχει οριστεί στο πλαίσιο της σύμβασης για τρία χρόνια και το σύνολο του έργου θα παρασχεθεί από την Εθνική Τράπεζα προς το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ανέξοδα, ενώ έχει ήδη προγραμματισθεί και ο σχεδιασμός κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική και μη κοστοβόρα χρήση και συντήρησή του και μετά το πέρας ισχύος της νέας τριετούς σύμβασης.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

I. Η άκρως επιτυχής συνεργασία Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. – ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ κατά τα έτη 2014-2017 (3 έτη) επέφερε τα ακόλουθα σημαντικά αποτελέσματα:

 • Ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι συνεργασίας.
 • Σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το Ταμείο.
 • Θετικό αντίκτυπο στους συναλλασσομένους και επισκέπτες του Ταμείου η τοποθέτηση ΑΤΜ στο ισόγειο του κτιρίου του Ταμείου.
 • Δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του Ταμείου πάνω στις νέες τεχνολογίες και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

II. Η ανανέωση της συνεργασίας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. – ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2017-2020 (3 έτη), εμπεριέχει το ακόλουθο εξαιρετικά επωφελές πλαίσιο:

 1. Ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι συνεργασίας.
 2. Σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το Ταμείο.
 3. Δωρεάν παροχή δυνατότητας Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, ήτοι:
  • Ταχύτερη ενημέρωση Ταμείου και Ασφαλισμένων.
  • Ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη ενημέρωση των εσωτερικών συστημάτων.
  • Δυνατότητα αποστολής και λήψης αρχείων προς και από την Τράπεζα όλο το 24ωρο.
  • Ελαχιστοποίηση εισαγωγής στοιχείων.
  • Μείωση επισκέψεων εργαζομένων και ασφαλισμένων στην Τράπεζα.
  • Ελαχιστοποίηση επιταγών και μείωση /εξάλειψη του κόστους διαχείρισής τους.
 1. Δωρεάν Παροχή Πληροφοριακού Συστήματος, ήτοι:
  • Εγκατάσταση στο ‘server’ του Ταμείου ενός σύγχρονου Πληροφοριακού Συστήματος που θα καλύπτει την οικονομική διαχείριση και τις λοιπές κρίσιμες περιοχές λειτουργίας του Ταμείου, ιδιοκτησίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και
  • Ανασχεδιασμός και τυποποίηση κρίσιμων διαδικασιών του Ταμείου, προκειμένου να είναι σε θέση το προσωπικό του να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες του νέου Πληροφοριακού Συστήματος, προσαρμόζοντας ανάλογα τον τρόπο εργασίας του, με στόχο τη συνολική βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., σε στενή συνεργασία με τη Διοίκηση και το Προσωπικό του, προς όφελος των μετόχων, ασφαλισμένων και συνταξιούχων του.
 1. Δωρεάν Υποστήριξη της Λειτουργίας του Ταμείου, ήτοι:
  • Υποστήριξη στην ορθή εκτέλεση των διαδικασιών, με  απαραίτητες βελτιώσεις ή και νέες διαδικασίες, εφόσον απαιτείται.
  • Παροχή εξειδικευμένης τεχνοοικονομικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε ενδεχόμενες ανάγκες του Ταμείου μετά από αίτημά του.
 1. Χορήγηση από την Εθνική Τράπεζα Ειδικού Μισθοδοτικού Πολυπροϊόντος με σημαντικά προνόμια και εκπτώσεις σε όλους τους Ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (εν ενεργεία και συνταξιούχους), που τηρούν ή θα ανοίξουν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα.