Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από: