• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αθήνα, 15/05/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕΑΥΠΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ»

1.    Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 19.24 από 25-4-2013 Απόφαση – Πρακτικό ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ (ΑΔΑ: ΒΕΝΤΟΡΡΞ-ΡΤ0), αποφασίστηκε ότι από τον μήνα Ιούλιο του 2013 και εφ εξής, ο ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην ΤΑΥΠΣ) θα καταβάλει τις συντάξεις ανά μήνα και προκαταβολικά, αντί ανά τρίμηνο και απολογιστικά όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
2.    Κατόπιν των ανωτέρω από 27 Ιουνίου 2013 η καταβολή των συντάξεων θα πραγματοποιείται πλέον την προτελευταία εργάσιμη ήμερα κάθε μήνα και θα αφορά τον επόμενο μήνα.
3.    Επισημαίνουμε ότι στις 27/6/2013 θα καταβληθούν ταυτόχρονα και τα μερίσματα της Β’ τριμηνιαίας 2013 και τα μερίσματα του μηνός Ιουλίου 2013.

 Αθήνα, 30/04/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με τις πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων του ΤΠΑΣ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».


Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με την πορεία των πληρωμών των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών - Τ.Π.Α.Σ. για τό έτος 2013

Τ.Π.Α.Σ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013